เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

แนวคิดในการว่าจ้างผู้รับเหมา ของ "ซีเล็คคอน"
ไม่ต้องจ่ายเงินมัดจำสัญญา..
แบ่งงวดงาน "ไม่เสียเปรียบ"
ให้ผู้รับเหมาทำงาน ด้วยวิธีการก่อสร้างที่ "ซีเล็คคอนกำหนด"
ผลงานก่อสร้าง ต้องได้ตาม "มาตรฐานฝีมือช่าง ของซีเล็คคอน"


Service Select Con

แนวคิด..
ในการว่าจ้างผู้รับเหมา ของซีเล็คคอน

วันทำสัญญา
ลูกค้าสร้างบ้านไม่ต้องจ่ายเงินมัดจำสัญญา
ให้ผู้รับเหมาลงมือก่อสร้างให้ก่อน

เมื่อทำงานครบงวดแล้ว ตรวจสอบแล้วว่า..
ผลงานก่อสร้างได้งานตามมาตรฐานฝีมือช่างของซีเล็คคอน
ผู้ว่าจ้างจึงจะจ่ายค่างวด..ให้กับผู้รับเหมา

ผู้รับเหมา..จะไม่ได้เงินเกินกว่าเนื้องาน !!

 

ท่านไม่จ่ายเงินมัดจำสัญญาให้กับผู้รับเหมา !!

ไม่ต้อง "สะดุ้ง-ผวา" กับปัญหาทิ้งงาน!!

เงื่อนไขการว่าจ้าง "ชัดเจน" ไม่เสียเปรียบผู้รับเหมา !!

สัญญาก่อสร้าง รัดกุม ออกแบบโดยซีเล็คคอน !!

แบ่งงวดงานละเอียด ผู้รับเหมาไม่ได้เงิน เกินกว่าเนื้องาน !!

คุณภาพงานโดยรวมดีกว่า ราคาค่าก่อสร้างถูกกว่า!!

ขจัด "ข้อผิดพลาด" ในแบบก่อสร้าง ก่อนนำไปตีราคา!!

มีขั้นตอนให้ลูกค้า "ตรวจสอบความโปร่งใส" ของราคากลาง !!

ทำงานไม่ได้คุณภาพตามข้อตกลง ไม่ต้องจ่ายค่างวด !!

 

ซีเล็คคอน..
ฟิ๊กซ์วิธีการก่อสร้างและคุณภาพงานก่อสร้าง
ให้ผู้รับเหมาทำให้ได้ตามรูป
หากทำงานไม่เหมือนภาพ +/- 5% ผู้ว่าจ้างไม่ต้องจ่ายค่างวด

Service Select Con
Service Select Con

Service Select Con

 

Back ไปหน้ารวมการให้บริการ

Next ไปหน้า
ท่านจะได้อะไร..จากบริการ ของ.งซีเล็คคอน


52 User Online