เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

ขั้นตอน..
ว่าจ้างผู้รับเหมา # 11ซีเล็คคอน
จะจัดทำบีโอคิวราคากลาง
เพื่อวิเคราะห์ "ต้นทุน" ค่าก่อสร้าง
ของผู้รับเหมา
และใช้เป็น"เครื่องมือ" ในการ
ต่อรองราคา

บีโอคิวราคากลาง
ของซีเล็คคอน มีจุดเด่นดังนี้

 1. เป็นบีโอคิว
  ที่ "บอกความจริง" ให้กับลูกค้าทราบ

  แจ้งปริมาณวัสดุ ค่าวัสดุ และ
  ค่าแรงตามความ "เป็นจริง"
  ไม่บวกกำไรไว้ในเนื้อบีโอคิว
  แต่แยกค่าดำเนิการ
  และกำไรต่างหาก ให้เห็นชัดเจน
 2. มีขั้นตอนให้ลูกค้า
  ตรวจสอบ "ความโปร่งใส"

  เรากล้า "ท้าทาย"ท่าน..
  ให้เอา "ผู้รู้" มา "ตรวจสอบ"ราคา
  ในบีโอคิวที่เราจัดทำได้ "ทุกรายการ"
 3. เป็นบีโอคิวที่คิดตาม "วิธี" ก่อสร้าง
  แบบก่อสร้างไม่ได้กำหนด
  วิธีก่อสร้างไว้ "เปิดโอกาส"
  ให้ผู้รับเหมา "เลือก"
  วิธีการก่อสร้างเอง
  มีผลกับ "คุณภาพงาน" และ "ราคา"
  ซีเล็คคอนจึง "ฟิกซ์" วิธีการก่อสร้าง
  ไม่ให้ผู้รับเหมาเลือกวิธีเอง
  เรากำหนดวิธีการไว้แบบใด
  จะมีรายการปรากฏในบีโอคิว
 4. สามารถบอกราคาได้ถึง 5 ระดับ
  แบบบ้านชุดเดียวกัน
  ซีเล็คคอน
  สามารถแจ้งราคาก่อสร้าง
  ให้ท่านทราบได้ 5 ระดับราคา
  ระดับ Professional
  ระดับ Excellent
  ระดับ Good
  ระดับ Smart -1
  ระดับ Smart -2
  ท่านสามารถดูและ
  เปรียบเทียบราคาได้
  เพื่อตัดสินใจว่า..
  จะใช้ราคาระดับไหน

 
ไปหน้า
พิสูจน์ทราบความโปร่งใส ของราคากลาง


กลับไปหน้า มาตรฐานฝีมือช่าง


ไปหน้ารวม..ขั้นตอนการใช้บริการ


27 User Online