เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win win

ขั้นตอน..
ว่าจ้างผู้รับเหมา # 13บีโอคิวราคากลาง ของซีเล็คคอน
บอกเล่า "ความจริง"ให้ลูกค้าทราบ

ประโยชน์ของ..
"บีโอคิว ราคากลาง" ของซีเล็คคอน

 • ใช้ "ควบคุม" งบประมาณ
  "ก่อน" ว่าจ้างผู้รับเหมา

 • ใช้ในการตกลงเรื่อง..
  วิธีการก่อสร้าง
  คุณภาพงาน ฝีมือช่าง
  และระยะเวลาก่อสร้าง
  กับผู้รับเหมา

 • มีความเป็น "วิทยาศาสตร์"
  ราคาค่าก่อสร้างที่แท้จริง "เท่ากับ" ...
  ราคาค่าก่อสร้างที่แท้จริง "เท่ากับ"..
  ผลรวมของ "ข้อเท็จจริง" ของ..
  วิธีการก่อสร้าง คุณภาพงาน
  ค่าวัสดุ ค่าแรง
  ค่าเตรียมการ ค่าดำเนินการ และกำไร

 • ใช้ในการ "ต่อรองราคา" กับผู้รับเหมา

 • เพื่อให้ผู้รับเหมา "เสนอราคา"
  ภายใต้ "คุณภาพงาน"และ "ฝีมือช่าง"
  แบบเดียวกัน

 • ช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจ..
  ในเรื่องราคาเพื่อว่าจ้างผู้รับเหมา "
  อย่างมีเหตุผล"


ลักษณะของ "บีโอคิวราคากลาง"
ที่ ซีเล็คคอน จัดทำให้ลูกค้า

 • บอกเล่า "ความจริง" เกี่ยวกับราคาก่อสร้าง
  ให้ลูกค้าได้ "รับทราบ"

 • เป็น "บีโอคิวฯ" ที่
  กำหนด "วิธี" การก่อสร้าง
  "คุณภาพงาน" และ "ฝีมือช่าง"
  ให้ผู้รับเหมา "ตีราคา"
  ต้องทำงานให้ได้ "ตามวิธีการ" และ..
  คุณภาพงาน "ที่กำหนด"

 • ใช้ตรวจสอบ "ต้นทุน" ค่าก่อสร้าง ของ
  ผู้รับเหมาได้

 • มีความละเอียด
  พร้อมให้ลูกค้า "ตรวจสอบ" ราคาได้ทุกจุด

 • ไม่ "บวกกำไร"..ในราคาค่าวัสดุและค่าแรง

 • ค่าดำเนินการและกำไร "แยก" ไว้ "ชัดเจน"

 • ปรับราคาก่อสร้างได้..
  "5 ระดับ" ใน "5 คุณภาพงาน"
  เพื่อให้ "สอดคล้อง" กับ "ความต้องการ"
  ของลูกค้า

 Back ไปหน้า
ขั้นตอนในการใช้บริการ

Next ไปหน้า
การพิสูจน์ทราบความโปร่งใส ของราคากลาง

37 User Online