เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

ขั้นตอน..
ว่าจ้างผู้รับเหมา # 19

ผู้รับเหมา "จะต้อง" เสนอราคา..
ตาม "ข้อกำหนด" ของซีเล็คคอน

เนื่องจาก...
"บีโอคิวราคากลาง" ของซีเล็คคอน
มีแนวคิดในเรื่อง.."ความโปร่งใส"
ที่ลูกค้าสามารถ "ตรวจสอบได้"

บีโอคิวราคากลาง ของ "ซีเล็คคอน" จึง...

  • ไม่ช่อนกำไรไว้ในเนื้อบีโอคิว
  • แยกค่าดำเนินการและกำไร..ชัดเจน
  • กำหนดวิธีการก่อสร้างไว้ในบีโอคิว

ซีเล็คคอน. "กำหนด" ให้..
ผู้รับเหมา "ต้อง" เสนอราคา..
ภายใต้ "แบบฟอร์ม"บีโอคิวของ..
"ซีเล็คคอน"..

ผลคือ...
ผู้รับเหมา.."ไม่สามารถ" ซ่อนกำไร..
ไว้ในเนื้อบีโอคิวได้..โดยที่ "ซีเล็คคอน" ไม่รู้

เมื่อผู้รับเหมาเสนอราคา "เรียบร้อย" แล้ว
ราคาดังกล่าวจะถูกส่งให้กับ "ผู้ว่าจ้าง"ด้วย

เมื่อทุกอย่าง "พร้อม"
ขั้นตอนถัดไปคือ.."ต่อรอง" ราคา..
กับผู้รับเหมา "ต่อหน้าลูกค้า"..!!

Back ไปหน้า
ขั้นตอนในการใช้บริการ

Next ไปหน้า
ผู้รับเหมาเสนอราคา

55 User Online