เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

Service Select Con

การว่าจ้าง
ผู้รับเหมาเพื่อการสร้างบ้าน

เป็นเรื่องใหญ่..ใช้งบประมาณมาก
ไม่ควรมองข้าม..รายละเอียดสำคัญ
ในการทำสัญญา

ควรใช้ภาพ..งานก่อสร้าง
ประกอบสัญญาสร้างบ้าน.!!


 1. สำคัญ..อย่างไร ?
  • เพื่อให้เข้าใจตรงกัน
   เพื่อให้..
   ผู้รับเหมาและลูกค้าสร้างบ้าน
   จะเห็นภาพตรงกันว่า..
   มาตรฐานการทำงาน
   คุณภาพงาน..และฝีมือช่าง
   ที่ลูกค้าสร้างบ้าน..จะได้รับ
   มีหน้าตา..อย่างไร ?

  • เพื่อป้องกันข้อขัดแย้ง
   หากเกิด..
   ข้อขัดแย้งเรื่องคุณภาพงาน
   ภาพประกอบ..
   จะช่วยเป็นหลักฐานอ้างอิงได้

  • ลดความเสี่ยง..
   ไม่ให้..ถูกเอาเปรียบ
   หากเห็นไม่ตรงกัน
   ในเรื่องคุณภาพงาน
   ภาพประกอบ..
   จะช่วยเป็นหลักฐานอ้างอิงได้


 2. มีลักษณะ..แบบไหน?


  • เป็นอ"ภาพวิธีการก่อสร้าง"
   ที่ได้มาตรฐานฯ
   เป็น "ภาพที่เล่าเรื่อง" ว่า..
   แต่ละชิ้นส่วนของบ้าน..
   แต่ละขั้นตอนการทำงาน
   ผู้รับเหมา..
   จะต้องใช้วิธีการก่อสร้างแบบไหน
   ผลงานที่ได้หน้าตาเป็นอย่างไร
   ตัวอย่าง
   ภาพประกอบการก่อสร้าง เช่น..
   โปสเตอร์มาตรฐานฝีมือช่าง
   ของซีเล็คคอน เป็นต้น


 3. เริ่มใช้..เมื่อใด?
  • เริ่มใช้ตั้งแต่
   ขั้นตอนจัดทำแบบฟอร์ม BOQ

   เพื่อให้มีค่าใช้จ่าย
   สอดคล้องกับวิธีการก่อสร้าง..
   และคุณภาพงานที่ต้องการ

  • ใช้ระหว่างก่อสร้าง
   ภาพงานก่อสร้างฯ
   ควรติดไว้ที่หน่วยงานก่อสร้าง
   เพื่อให้ช่างดู..ประกอบการทำงาน

  • ใช้ตอนผู้รับเหมา "ส่งงวดงาน"
   นำผลงานก่อสร้าง..ที่ผู้รับเหมา
   สร้างให้ท่าน..เทียบกับ
   ภาพงานก่อสร้างประกอบสัญญา


 4. อื่นๆ
  • ใช้ภาพ
   งานสร้างบ้านประกอบสัญญา
   จะได้ผลดีก็ต่อเมื่อสัญญาจ้างเหมา
   รัดกุม..
  • เพื่อให้เข้าใจเรื่อง..
   ภาพงานก่อสร้างประกอบสัญญามากขึ้น
   ลองดูคลิปนี้ครับ


ำ-

 

 

 

11 User Online