ตลาดซื้อขายบริการรับสร้างบ้าน เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วิน

บริการ
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง

Smart Package

สำหรับผู้ว่าจ้าง ที่ต้องการให้ทีมงาน
ตรวจสอบคุณภาพการสร้างบ้าน 12 ครั้ง ต่อเดือน
แบบวิ่งตามรอบการเดินทางของที่ปรึกษาฯ

รายการที่ให้บริการ
การตรวจสอบ คุณภาพงาน คุณภาพวัสดุ และฝีมือช่าง  
1. การตรวจสอบ..ก่อนลงมือทำงาน  
       จัดประชุมร่วมระหว่าง ผู้ว่าจ้าง ผู้รับเหมาและที่ปรึกษาฯ เพื่อประเมินผลงานในงวดที่ผ่านมา
          ก่อนเริ่มทำงานในงวดใหม่
       กำหนดแนวทางในการแก้ปัญหางานในส่วนที่บกพร่องและป้องกันปัญหาผลงานบกพร่อง
          เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นได้อีกอย่างไร
       ประเมินผลการทำงานของเฮดแมน โฟร์แมน วิศวกรฝ่ายผู้รับเหมา ว่าเป็นอย่างไร มีปัญหาที่ตรงไหน
          จะแก้ไขกันอย่างไร
       ซักซ้อมความเข้าใจกับผู้รับเหมาว่าในงวดถัดไปผู้รับเหมาจะทำงานด้วยวิธีการก่อสร้างแบบไหน
          ฝีมือช่างที่ได้จะได้แค่ไหน
       ซักซ้อมความเข้าใจว่า..ผู้รับเหมาจะนำวัสดุอะไรเข้ามาทำงานในงวดงานนี้
          (ระบุประเภท ชนิด ตรายี่ห้อและรุ่นให้ชัดเจน)
       มีจุดไหนบ้างที่ผู้รับเหมาจะ Request ที่ปรึกษาให้เข้ามาตรวจสอบก่อนที่จะทำงานในขั้นตอนถัดไป
2. การตรวจสอบ..ขณะทำการก่อสร้าง  
       ตรวจสอบความถูกต้องของงานให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง รวมทั้ง..ค่าระยะต่างๆ ตลอดจนเรื่อง ดิ่ง , ฉาก , ระดับ
       ตรวจสอบวิธีการทำงานว่าได้ใช้วิธีการทำงานที่เหมาะสมกับราคาที่คิดไว้หรือไม่
          (ส่วนนี้ลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผุ้รับเหมากับซีเล็คคอนจะสบายใจได้มากกว่า
          เพราะมีข้อตกลงเรื่องวิธีการก่อสร้างกำหนดไว้ชัดเจน ตั้งแต่ตอนทำสัญญา บีโอคิวแจงรายละเอียดเอาไว้)
          ในขณะที่..ลูกค้าที่ว่าจ้างผู้รับเหมาด้วยตนเองมักจะไม่ได้ตกลงวิธีการก่อสร้างเอาไว้ในขณะที่ทำสัญญา
          ทำให้ผู้รับเหมามักอ้างว่า ไม่สามารถทำงานตามวิธีการที่ควรจะเป็นได้ เพราะไม่ได้ตีราคาไว้แบบนั้น
          (ควรทราบว่า บีโอคิวส่วนใหญ่ที่ผู้รับเหมาเสนอราคา มักจะไม่สะท้อนความเป็นจริง เพราะผู้รับเหมาจะซ่อนกำไร
          ไว้ในเนื้อบีโอคิว และไม่แจงรายละเอียดไว้ในบีโอคิว ทำให้ยากในการตรวจสอบ)
       ตรวจสอบคุณภาพงานและฝีมือช่าง ระหว่างที่กำลังทำการก่อสร้าง ว่า ตามสัญญาก่อสร้าง ที่ลูกค้าเซ็นต์ไว้กับ
          ผู้รับเหมา เรื่องนี้มีประเด็นคล้ายกันกับข้อที่แล้ว
       สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ "ว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน"
          จะมีการตรวจสอบความถูกต้องของงานโดยเทียบผลงานก่อสร้าง กับมาตรฐานฝีมือช่างของ..ซีเล็คคอน
       ติชมผลงานของช่างขณะทำการก่อสร้าง เพื่อป้องกันงานผิดพลาดตั้งแต่งานยังไม่แล้วเสร็จ
          เพื่อป้องกันความเสียหาย
       ผลักดันให้ผู้รับเหมาทำงานให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด
       แจ้งให้ลูกค้าทราบ ในกรณีที่พบสัญญาณว่า ผู้รับเหมา..จะทิ้งงาน พร้อมวางมาตรการในการป้องกัน
          (ได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่ที่สัญญาว่าจ้างและการจ่ายเงินในแต่ละงวด
          สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ..ซีเล็คคอน ไม่มีใครกังวลใจว่าจะโดนผู้รับเหมาทิ้งงาน)
2. การตรวจสอบ..เมื่อชิ้นงานก่อสร้าง แล้วเสร็จ  
       ตรวจสอบชิ้นงานก่อสร้าง เมื่อผู้รับเหมาได้ทำงานชิ้นนั้นๆแล้วเสร็จ ว่าเป็นไปตามที่แบบก่อสร้างระบุไว้หรือไม่
       ตรวจสอบชิ้นงานก่อสร้าง เมื่อผู้รับเหมาได้ทำงานชิ้นนั้นๆแล้วเสร็จ ว่าใช้วัสดุก่อสร้างตามสัญญาหรือไม่
       ตรวจสอบชิ้นงานก่อสร้าง เมื่อผู้รับเหมาได้ทำงานชิ้นนั้นๆแล้วเสร็จ ว่างานมีคุณภาพและฝีมือที่ดีหรือไม่
       ในกรณีที่พบความผิดพลาดในการทำงาน ที่ปรึกษาฯจะสั่งให้ผู้รับเหมาทำการแก้ไขงานในส่วนนั้นทันที
       การตรวจสอบผลงานก่อสร้าง..เพื่ออนุมัติจ่ายค่างวดงานที่ผู้รับเหมาส่งมา
   
การบริหารสัญญา  
       ที่ปรึกษาฯ จะช่วยเหลือผู้ว่าจ้างในการบริหารสัญญา ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ตกลงกันไว้
       ที่ปรึกษาฯ จะช่วยตรวจสอบปริมาณ ราคา ในกรณีที่มีงานเพิ่มขึ้นหรือลดลงระหว่างการก่อสร้าง
       ที่ปรึกษาฯ แจ้งเตือนลูกค้าเมื่อถึงเวลาที่ลูกค้าจะต้องซื้อวัสดุบางรายการที่ตกลงกันไว้ว่าลูกค้าจะเป็นคนซื้อเอง
       การจัดประชุมร่วมระหว่างผู้รับเหมา ลูกค้า และที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง ก่อนเริ่มงานในแต่ละงวด
   
ความถี่ในการเข้าตรวจสอบหน่วยงาน Smart Package  
       ความถี่ในการเข้าไปตรวจสอบที่หน่วยงาน 12 ครั้งต่อเดือน   ตรวจสอบตามรอบการเดินทาง
  ของที่ปรึกษาฯ
      ตรวจสอบการผูกเหล็ก ติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต
         และความพร้อมก่อนที่จะอนุญาต ให้ผู้รับเหมาเทคอนกรีต
 เข้าตรวจสอบ
แม้จะไม่ตรงรอบการเดินทาง
      ตรวจสอบระหว่างการเทคอนกรีต ตลอดระยะเวลาในการเทคอนกรีต  เข้าตรวจสอบ
แม้จะไม่ตรงรอบการเดินทาง
       ระยะเวลาที่อยู่ในหน่วยงาน..
         อยู่จนกว่าจะตรวจสอบงานตรงจุดนั้นๆแล้วเสร็จ
  1 ชั่วโมง - 1 วัน
   ขึ้นอยู่กับนื้องานที่จะตรวจ
   ซึ่งจะต้องตรวจสอบให้เสร็จ
   ก่อนออกจาก
   หน่วยงาน
       การแจ้งว่า ได้เข้าตรวจสอบงานที่หน่วยงาน  แจ้งในไลน์กลุ่ม โดยถ่ายภาพ
   ที่ปรึกษาให้เห็นในหน่วยงาน
       การแจ้งว่า ได้ออกจากหน่วยงาน เมื่อตรวจงานแล้วเสร็จ  แจ้งในไลน์กลุ่ม โดยถ่ายภาพ
 ที่ปรึกษาให้เห็นในหน่วยงาน
   
การายงานผลการตรวจสอบ  
       รายงานผลการตรวจสอบ ในเว็บไซต์ selectcon.com     
       รายงานสดผ่านไลน์กลุ่ม ที่จะจัดทำขึ้น   
   
อื่นๆ  
     อัตราค่าบริการคิดเป็นรายเดือน  
     การให้บริการนี้
       ผู้ให้บริการคือทีมที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้างทีมต่างๆ
       โดยจะเป็นคู่สัญญากับผู้ว่าจ้างโดยตรง
       บริษัท ซีเล็คคอน จำกัด ไม่ใช่ผู้ให้บริการ แต่มีสถานภาพเป็น
       ผู้จัดหาทีมที่ปรึกษาฯให้กับลูกค้าที่จะใช้บริการนี้ และอำนวยความสะดวก
       ในการจัดเก็บข้อมูล
 

อัพเดทข้อมูลเมื่อ 23-01-2560

ไปหน้าหลัก
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง
คลิกที่นี่

 

ค้นข้อมูล ในซีเล็คคอน

14-2-2560-S

สงวนลิขสิทธิ์ © โดยทีมงาน selectcon.com