เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน แบบ win win

บริการที่ปรึกษาควบคุมงานฯ
แบบ Smart Packageเข้าตรวจสอบงานก่อสร้าง
12 ครั้ง/เดือน แบบวิ่งตามรอบการเดินทาง..ของที่ปรึกษาฯ


 

การตรวจสอบ

ตรวจสอบความถูกต้องกับแบบก่อสร้าง

ตรวจสอบคุณภาพงานและฝีมือช่าง

ตรวจสอบวัสดุก่อสร้าง

ตรวจสอบระยะเวลาก่อสร้าง


 

1. การตรวจสอบ..ก่อนลงมือก่อสร้าง

จัดประชุมร่วมกัน ระหว่างผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง และที่ปรึกษาฯ

 

เพื่อ..สรุปวิธีการทำงานและคุณภาพงาน ก่อนทำงานจริง

 

เพื่อ..ประเมินผลการทำงานในงวดที่ผ่านมา

 

เพื่อ..กำหนดแนวทาง ในการป้องกัน แก้ปัญหางานในส่วนที่บกพร่องเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นได้อีก

 

เพื่อ..แจ้งเรื่องวัสดุที่จะใช้งานในงวดงานนั้นๆ

เพื่อ..ทราบว่ามีจุดไหนบ้างที่ผู้รับจ้างจะต้อง Request ที่ปรึกษาฯ ให้เข้าตรวจงาน

 

2. การตรวจสอบ..ขณะทำการก่อสร้าง

ตรวจสอบ ความถูกต้อง..ตรงตามแบบก่อสร้าง หรือไม่ ?

ตรวจสอบ ความถูกต้อง..ตรงตามสัญญา หรือไม่ ?

ตรวจสอบ วิธีการก่อสร้าง ได้ตามมาตรฐานที่ระบุในสัญญา หรือไม่ ?

ตรวจสอบ ฝีมือช่าง ได้ตามข้อตกลง หรือไม่ ?

ตรวจสอบ วัสดุที่นำเข้าหน่วยงาน ถูกต้องหรือไม่ ?

ตรวจสอบ ความคืบหน้าในการก่อสร้าง

ตรวจสอบ ความเหมาะสมของจำนวนแรงงานที่ใช้ในแต่ละงวด

แจ้งผู้ว่าจ้างทราบ หากพบสัญญาณว่าผู้รับเหมาจะทิ้่งงาน

 

3. การตรวจสอบ..เมื่อชิ้นงานก่อสร้างแล้วเสร็จ

ตรวจสอบการทำงาน ดังต่อไปนี้

ตรวจสอบ ความถูกต้อง..ตรงตามแบบก่อสร้าง หรือไม่ ?

ตรวจสอบ ความถูกต้อง..ตรงตามสัญญา หรือไม่ ?

ตรวจสอบ ฝีมือช่าง ได้ตามข้อตกลง หรือไม่ ?

ตรวจสอบ ความคืบหน้าในการก่อสร้าง

ตรวจสอบใหญ่ ตามสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา ของ ซีเล็คคอน

 

4. ความถี่/ระยะเวลาในการเข้าตรวจสอบ..ที่หน่วยงาน

เข้าตรวจสอบ ที่หน่วยงาน 12 ครั้ง/เดือน โดยวิ่งตามรอบ

ตรวจสอบ ก่อนเทคอนกรีต (แม้จะไม่ตรงรอบการเดินทาง)

ตรวจสอบ การเทคอนกรีต (แม้จะไม่ตรงรอบการเดินทาง)

ระยะเวลาที่อยู่ในหน่วยงาน 1 ชั่วโมง - 1 วัน ขึ้นอยู่กับเนื้องานที่ตรวจสอบ

ที่ปรึกษาฯจะแจ้งการนเข้าออกหน่วยงาน ผ่านไลน์กลุ่ม

 

5. การายงาน

รายงานผลผ่านเว็บไซต์ ซีเล็คคอน / ไลน์กลุ่ม

 

11 User Online