เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win win

ขั้นตอน..
ว่าจ้างผู้รับเหมา # 11

Service Select Con

เพราะลูกค้า..
ไม่ต้องการให้งบก่อสร้าง "บานปลาย"

บีโอคิวราคากลาง จึงต้อง "ตอบโจทย์"
งบประมาณก่อสร้าง..ที่เคย "ตั้งไว้"

ดังนั้น.. ก่อนที่จะทำ "บีโอคิวราคากลาง"
ซีเล็คคอนจึงมีขั้นตอน "คุมงบประมาณ"

ก่อนอื่น..ขออธิบายคำว่า..
"บีโอคิวราคากลาง" ก่อนนะครับ

บีโอคิวราคากลาง คือ
ราคากลางที่จัดทำออกมาในรูปแบบ
ของ "บีโอคิว"
เพื่อให้ลูกค้าของซีเล็คคอน "รู้ว่า" ..
ต้นทุนค่าก่อสร้างของผู้รับเหมา..
คือ "เท่าไร" ?
เพื่อประโยชน์ในการ "ต่อรองราคา"
กับผู้รับเหมา

บีโอคิว คือ..
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ ราคาวัสดุ
ค่าแรง
รวมถึงค่าดำเนินการและกำไร
ของงานก่อสร้าง

การ "ควบคุมงบประมาณ"
ก่อสร้างบ้าน/อาคาร
ในขั้นตอนก่อนทำราคากลาง..
เป็นสิ่งที่ทำได้..
และจำเป็นต้องทำ

เรา "ควบคุม" งบประมาณก่อสร้าง
ในประเด็น..ดังต่อไปนี้

  • วิธีการ..ที่ใช้ในการก่อสร้าง

  • วัสดุก่อสร้าง

  • ฝีมือช่าง

  • ระยะเวลาในการก่อสร้าง

  • การควบคุมงานก่อสร้าง

  • ค่าดำเนินการและกำไรของผู้รับเหมา


Back ไปหน้า
ขั้นตอนในการใช้บริการ

Next ไปหน้า
การจัดทำราคากลาง โดย.."ซีเล็คคอน"

33 User Online