เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win win

ขั้นตอน..
ว่าจ้างผู้รับเหมา # 12เอกสารที่ใช้ประกอบการตีราคา..
จะสอดคล้องกับการคุมงบก่อสร้าง

เอกสารประกอบการว่าจ้าง..
ที่เราได้จัดทำขึ้น..แนบไปกับแบบก่อสร้าง เพื่อประกอบการตีราคา

เอกสารดังกล่าว ได้แก่..

เอกสารสรุปวัสดุก่อสร้าง
ที่จำเป็นต้องระบุุให้ชัดเจนมากขึ้น เพราะแบบก่อสร้างอาจไม่ได้ระบุไว้โดยละเอียด

 

เทคนิคการก่อสร้าง (วิธีที่ใช้ในการก่อสร้าง)
แบบก่อสร้างส่วนใหญ่.. มักจะเปิดช่องให้ผู้รับเหมาเลือกวิธีการก่อสร้างเอง
ปัญหาก็คือ..
ขณะตีราคาผู้รับเหมาอาจจะเลือกวิธีการก่อสร้าง คนละวิธีการ
ผลที่ตามมาก็คือ
ค่าก่อสร้างและคุณภาพงานที่ได้ในจุดนั้นๆต่างกัน
และ ผู้ว่าจ้างอาจไม่ได้คุณภาพงานอย่างที่ตนต้องการ

 

ในส่วนของ "เทคนิคก่อสร้าง" ซีเล็คคอนจะ "ฟิ๊กซ์"
ให้ผู้รับเหมา "ตีราคา" ภายใต้เทคนิคก่อสร้าง "แบบเดียวกัน"

ข้อตกลงเรื่องฝีมือช่าง..
เพื่อให้เกิดความ "ชัดเจน" ในการตีราคา
และให้ผู้ว่าจ้าง "ใช้ตรวจสอบ" คุณภาพงานและฝีมือช่าง ระหว่างการก่อสร้าง

 

แบบฟอร์มบีโอคิว/ข้อกำหนด ที่ใช้ในการตีราคา
เพื่อให้ง่ายในการทำความเข้าใจในราคาค่าก่อสร้างของผู้รับเหมาแต่ละราย

 

ตัวอย่างข้อตกลงเรื่องฝีมือช่าง ที่ผู้รับเหมาจะได้รับเพื่อนำไปใช้ประกอบการตีราคา
และเป็นเอกสารใช้ประกอบสัญญาว่าจ้าง

 
Back ไปหน้า
การคุมงบก่อสร้าง ก่อนจัดทำราคากลาง

Next ไปหน้า
การจัดทำบีโอคิว "ราคากลาง" โดย ซีเล็คคอน

 

19 User Online