เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) gree
สถานที่ก่อสร้าง นนทบุรี
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 210
วันที่เริ่มก่อสร้าง 10 มีนาคม 2552
วันที่ครบกำหนด 31 ตุลาคม 2552
วันที่รายงาน 26 สิงหาคม 2560
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง No

รายงานย้อนหลัง บ้านคุณจักรี ศิริมะณีวัฒนา