เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) wanlapas
สถานที่ก่อสร้าง พระประแดง
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 365 วัน
วันที่เริ่มก่อสร้าง 1 มิถุนายน 2561
วันที่ครบกำหนด 31 พฤษภาคม 2562
วันที่รายงาน 17 สิงหาคม 2562
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง Cement Group

ความคืบหน้าของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 14-17 สิงหาคม 2562