เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) รังสรรค์
สถานที่ก่อสร้าง พุทธมณฑล สาย3 กรุงเทพฯ
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 332
วันที่เริ่มก่อสร้าง 15 พฤศจิกายน 2560
วันที่ครบกำหนด 12 ตุลาคม 2561
วันที่รายงาน 9 พฤษภาคม 2562
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง No

ความคืบหน้าของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 6 - 9 พฤษภาคม 2562