เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) yoyo
สถานที่ก่อสร้าง เฉลิมพระเกียรติ ร.9
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 540
วันที่เริ่มก่อสร้าง 22 เมษายน 2562
วันที่ครบกำหนด 12 ตุลาคม 2563
วันที่รายงาน 8 มกราคม 2564
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง No

ความคืบหน้าของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2564