เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) yoyo
สถานที่ก่อสร้าง เฉลิมพระเกียรติ ร.9
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 540
วันที่เริ่มก่อสร้าง 22 เมษายน 2562
วันที่ครบกำหนด 12 ตุลาคม 2563
วันที่รายงาน 10 มกราคม 2564
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง No

ความคืบหน้าของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2564