เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) บ้านสาทร
สถานที่ก่อสร้าง สาทร
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 490 วัน
วันที่เริ่มก่อสร้าง 4 กรกฎาคม 2560
วันที่ครบกำหนด 6 ธันวาคม 2561
วันที่รายงาน 25 สิงหาคม 2562
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง กลุ่มจาระบี

ความคืบหน้าของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 17-25 สิงหาคม 2562