เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) สุทาวดี
สถานที่ก่อสร้าง แจ้งวัฒนะ
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 362
วันที่เริ่มก่อสร้าง 1 เมษายน 2561
วันที่ครบกำหนด 28 มีนาคม 2562
วันที่รายงาน 24 เมษายน 2562
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง No

- ความคืบหน้าของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 20 - 24 เมษายน 2562