เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...วิศวกร
บ้านคุณ (Login Name) pat.euw
สถานที่ก่อสร้าง วิภาวดี32
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 270 วัน
วันที่เริ่มก่อสร้าง 16 มกราคม 2560
วันที่ครบกำหนด 12 ตุลาคม 2560
วันที่รายงาน 23 สิงหาคม 2560
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง No

การให้คะแนนวันนี้
ฝีมือก่อสร้างในภาพรวม
ทักษะการทำงานของเฮดแมน
ทักษะการทำงานของช่าง
การทำงานตามขั้นตอน ซีเล็คคอน
การใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
คุณภาพวัสดุก่อสร้างที่นำมาใช้
จำนวนแรงงานที่เหมาะสม
ความคืบหน้าของงานเมื่อเทียบกับแผนงานที่ทำไว้
ความรับผิดชอบของผู้รับเหมา
การให้ความร่วมมือของผู้รับเหมา
ความสะอาดในหน่วยงาน
คะแนนเฉลี่ยของวันนี้ 8.11 คะแนน
คะแนนเฉลี่ยของเดือนนี้ 0.00 คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

= +2 คะแนน     = +1 คะแนน     = -2 คะแนน     = -1 คะแนน    

วันที่เข้าตรวจสอบงาน ; 23/8/60

งวดงานที่ 12-13

รายละเอียดงวดงาน ;

1. งานปูกระเบื้องห้องน้ำ ความคืบหน้าที่ 95%

2. งานฝ้าเพดานภายใน ความคืบหน้าที่ 95%

3. งานทาสีอาคาร ความคืบหน้าที่ 60%

งานที่ทำในวันนี้ ;

1. งานทดสอบระบบน้ำห้องน้ำชั้น 1.  ; ขังน้ำ ทดสอบความลาดเอียง เรียบร้อยดีครับ

2. ตรวจสอบงานย้ายฝ้าเพดาน ; ส่วนแก้ไขช่องเซอร์วิตที่ชั้น2. ตามสั่งแก้ไข

แรงงานที่ทำในวันนี้ ;

1. ช่างทั่วไป 4-5 คน

วัสดุที่เข้าหน่วยงาน ; -

ปัญหาและอุปสรรค ; -

เรื่องที่ขอให้ช่วย ; -

สภาพอากาศ ; สดใส