เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) pomdoi
สถานที่ก่อสร้าง บางพระ ชลบุรี
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 245 วัน
วันที่เริ่มก่อสร้าง 9 มิถุนายน 2559
วันที่ครบกำหนด 8 มกราคม 2560
วันที่รายงาน 23 เมษายน 2560
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง ไม่มี

ความคืบหน้าของหน่วยงาน วันที่ 22 เมษายน 2560 และ วันที่ 23 เมษายน 2560