เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) schomtho
สถานที่ก่อสร้าง สวนผัก
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
วันที่เริ่มก่อสร้าง
วันที่ครบกำหนด
วันที่รายงาน 14 กรกฏาคม 2562
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง Cement Group

- ความคืบหน้าของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 1 - 14 กรกฎาคม 2562