เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...วิศวกร
บ้านคุณ (Login Name) supach11
สถานที่ก่อสร้าง หนองเสือ
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 182 วัน
วันที่เริ่มก่อสร้าง 28 กันยายน 2558
วันที่ครบกำหนด 10 เมษายน 2559
วันที่รายงาน 30 มีนาคม 2559
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง 3H Consultant

การให้คะแนนวันนี้
ฝีมือก่อสร้างในภาพรวม
ทักษะการทำงานของเฮดแมน
ทักษะการทำงานของช่าง
การทำงานตามขั้นตอน ซีเล็คคอน
การใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
คุณภาพวัสดุก่อสร้างที่นำมาใช้
จำนวนแรงงานที่เหมาะสม
ความคืบหน้าของงานเมื่อเทียบกับแผนงานที่ทำไว้
ความรับผิดชอบของผู้รับเหมา
การให้ความร่วมมือของผู้รับเหมา
ความสะอาดในหน่วยงาน
คะแนนเฉลี่ยของวันนี้ คะแนน
คะแนนเฉลี่ยของเดือนนี้ 0.00 คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

= +2 คะแนน     = +1 คะแนน     = -2 คะแนน     = -1 คะแนน    

วันที่เข้าตรวจสอบ 29 มีนาคม 2559

วันที่ทำรายงาน 30 มีนาคม 2559

 

วันที่เข้าทำการตรวจสอบงานในครั้งที่แล้ว 24 มีนาคม 2559

 

งวดที่ 16 (แจ้งเนื้อรายละเอียดของงวดงานด้วย)

ผู้ว่าจ้างชำระเงินให้กับผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างทำงานตามที่ระบุไว้ในงวดนี้แล้วเสร็จ
ถูกต้องตามหลักวิชาการและข้อตกลงในสัญญา 
ฝีมือช่างได้อย่างในโปสเตอร์แลเอกสารประกอบสัญญา (บวกลบ 5 เปอร์เซ็นต์)

 

งานตรวจและแก้ไขดีเฟ็กซ์

ให้ทำดังนี้

ก. ผู้รับเหมาตรวจสอบงานของตนเองโดยละเอียด

ข. ผู้รับเหมาแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง

ค. ผู้รับเหมาทาสี เหลือรอบสุดท้ายไว้เก็บงาน

Request-1  ที่ปรึกษาฯ / ผู้ว่าจ้างตรวจ ดีเฟ็กซ์บ้าน

Check-1 ที่ปรึกษาฯ/ผู้ว่าจ้างตรวจสอบงานตามที่  Request และจุดอื่นที่ควรตรวจสอบ

ง. ผู้รับเหมาแก้ไขตามที่ได้รับคอมเมนท์ และตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา

จ. งานแก้ไขดีเฟ็กซ์แล้วเสร็จ

หมายเหตุ

งวดดีเฟ็กซ์ห้ามแบ่งจ่าย

 

 

ความคืบหน้าของงาน ระหว่างวันที่เข้าตรวจสอบงานในครั้งที่แล้วถึงวันนี้

 1. งานปูกระเบื้องห้องน้ำ ชั้น 1 และ ชั้น 2 แล้วเสร็จ 100%
 2. งานสีฝ้าเพดานและผนัง แล้วเสร็จ 95%
 3. งานติดตั้งดวงโคม แล้วเสร็จ 98%
 4. งานปูกระเบื้องพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ 90%
 5. งานประตูหน้าต่าง UPVC แล้วเสร็จ 100%

 

เนื้องานที่กำลังทำในขณะที่ทำการตรวจสอบ และ วิธีการตรวจสอบ

 1. งานเข้าตู้สายไฟ
 2. งานปูกระเบื้องชั้นล่าง
 3. งานทาสีภายนอก

 

ปัญหา และ อุปสรรคในการทำงาน

 • ไม่มี

แนวทางการแก้ไข และ สั่งการ

 • ไม่มี

จำนวนคนงานที่ทำงานในวันนี้

 1. ช่างไฟฟ้า จำนวน 3 คน
 2. ช่างกระเบื้องและกรรมกร จำนวน 3 คน
 3. ช่างสี จำนวน 5 คน

 

วัสดุเข้ามาหน่วยงานในวันนี้ และ การตรวจสอบวัสดุ

 • ไม่มี

สภาพอากาศ

อากาศแจ่มใส

 

ภาพถ่ายการดำเนินงาน

ภาพที่ 1-5 ความก้าวหน้างานทาสีผนังภายนอกประมาณ 95%

ภาพที่ 6-15 ความก้าวหน้างานภายในบ้านโดยรวมประมาณ 95%

ภาพที่ 16-17 งานบันไดปูไม้

 

อื่นๆ (ถ้ามี)

 1. กำหนดแล้วเสร็จของงานภายในบ้านทั้งหมด วันที่ 31 มีนาคม 2559
 2. กำหนดแล้วเสร็จของงานภายนอก,บริเวณบ้านและรั้ว ประมาณวันที่ 20 เมษายน 2559

วันที่คาดว่าจะเข้าทำการตรวจสอบงานในครั้งต่อไป วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559