เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...วิศวกร
บ้านคุณ (Login Name) supach11
สถานที่ก่อสร้าง หนองเสือ
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 182 วัน
วันที่เริ่มก่อสร้าง 28 กันยายน 2558
วันที่ครบกำหนด 10 เมษายน 2559
วันที่รายงาน 15 มีนาคม 2559
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง 3H Consultant

การให้คะแนนวันนี้
ฝีมือก่อสร้างในภาพรวม
ทักษะการทำงานของเฮดแมน
ทักษะการทำงานของช่าง
การทำงานตามขั้นตอน ซีเล็คคอน
การใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
คุณภาพวัสดุก่อสร้างที่นำมาใช้
จำนวนแรงงานที่เหมาะสม
ความคืบหน้าของงานเมื่อเทียบกับแผนงานที่ทำไว้
ความรับผิดชอบของผู้รับเหมา
การให้ความร่วมมือของผู้รับเหมา
ความสะอาดในหน่วยงาน
คะแนนเฉลี่ยของวันนี้ คะแนน
คะแนนเฉลี่ยของเดือนนี้ 0.00 คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

= +2 คะแนน     = +1 คะแนน     = -2 คะแนน     = -1 คะแนน    

วันที่เข้าตรวจสอบ 15 มีนาคม 2559

วันที่ทำรายงาน 15 มีนาคม 2559  

วันที่เข้าทำการตรวจสอบงานในครั้งที่แล้ว 11 มีนาคม 2559  

 

งวดที่ 14 

ผู้ว่าจ้างชำระเงินให้กับผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างทำงานตามที่ระบุไว้ในงวดนี้แล้วเสร็จ
ถูกต้องตามหลักวิชาการและข้อตกลงในสัญญา 
ฝีมือช่างได้อย่างในโปสเตอร์แลเอกสารประกอบสัญญา (บวกลบ 5 เปอร์เซ็นต์)

งานปูวัสดุผิวพื้น

ปูผิวพื้น F-2,F3,F4,F5

 

ความคืบหน้าของงาน
ระหว่างวันที่เข้าตรวจสอบงานในครั้งที่แล้วถึงวันนี้

 1. งานเดินท่อระบบน้ำเสียห้องน้ำ แล้วเสร็จ 100%
 2. งานปูกระเบื้องห้องน้ำ ชั้น 1 และ ชั้น 2 แล้วเสร็จ 90%
 3. งานฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ แล้วเสร็จ 100%
 4. งานสีฝ้าเพดานและผนัง แล้วเสร็จ 80%
 5. งานปูกระเบื้องพื้นชั้น 2 แล้วเสร็จ 70%
 6. งานติดตั้งดวงโคม แล้วเสร็จ 95%

 

เนื้องานที่กำลังทำในขณะที่ทำการตรวจสอบ
และ วิธีการตรวจสอบ

 1. งานกระเบื้องพื้นชั้น 2
 2. งานมุงหลังคา Work shop
 3. งานก่ออิฐและฉาบปูน Work shop

 

ปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน

 • ไม่มี

 

แนวทางการแก้ไข และ สั่งการ

 • ไม่มี

 

จำนวนคนงานที่ทำงานในวันนี้

 1. ช่างกระเบื้องและกรรมกร จำนวน 3 คน
 2. ช่างปูนและกรรมกร จำนวน 3 คน
 3. ช่างเหล็ก จำนวน 2 คน

 

วัสดุเข้ามาหน่วยงานในวันนี้ และ การตรวจสอบวัสดุ

 1. ปูนกาวตราจระเข้
 2. ปูนตราเสือ

 

สภาพอากาศ

อากาศแจ่มใส

 

ภาพถ่ายการดำเนินงาน

ภาพที่ 1-11 งานปูกระเบื้องพื้นชั้น 2

ภาพที่ 12-16 งานติดตั้งดวงโคม

 

อื่นๆ (ถ้ามี) 

 1. กำหนดแล้วเสร็จของงานทั้งหมด วันที่ 31 มีนาคม 2559
 2. วันที่คาดว่าจะเข้าทำการตรวจสอบงานในครั้งต่อไป วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559