เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...วิศวกร
บ้านคุณ (Login Name) supach11
สถานที่ก่อสร้าง หนองเสือ
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 182 วัน
วันที่เริ่มก่อสร้าง 28 กันยายน 2558
วันที่ครบกำหนด 10 เมษายน 2559
วันที่รายงาน 1 เมษายน 2559
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง 3H Consultant

การให้คะแนนวันนี้
ฝีมือก่อสร้างในภาพรวม
ทักษะการทำงานของเฮดแมน
ทักษะการทำงานของช่าง
การทำงานตามขั้นตอน ซีเล็คคอน
การใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
คุณภาพวัสดุก่อสร้างที่นำมาใช้
จำนวนแรงงานที่เหมาะสม
ความคืบหน้าของงานเมื่อเทียบกับแผนงานที่ทำไว้
ความรับผิดชอบของผู้รับเหมา
การให้ความร่วมมือของผู้รับเหมา
ความสะอาดในหน่วยงาน
คะแนนเฉลี่ยของวันนี้ คะแนน
คะแนนเฉลี่ยของเดือนนี้ 0.00 คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

= +2 คะแนน     = +1 คะแนน     = -2 คะแนน     = -1 คะแนน    

วันที่เข้าตรวจสอบ 1 เมษายน 2559

วันที่ทำรายงาน 1 เมษายน 2559

 

วันที่เข้าทำการตรวจสอบงานในครั้งที่แล้ว 29 มีนาคม 2559

 

งวดที่ 16 (แจ้งเนื้อรายละเอียดของงวดงานด้วย)

ผู้ว่าจ้างชำระเงินให้กับผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างทำงานตามที่ระบุไว้ในงวดนี้แล้วเสร็จ
ถูกต้องตามหลักวิชาการและข้อตกลงในสัญญา 
ฝีมือช่างได้อย่างในโปสเตอร์แลเอกสารประกอบสัญญา (บวกลบ 5 เปอร์เซ็นต์)

 

งานตรวจและแก้ไขดีเฟ็กซ์

ให้ทำดังนี้

ก. ผู้รับเหมาตรวจสอบงานของตนเองโดยละเอียด

ข. ผู้รับเหมาแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง

ค. ผู้รับเหมาทาสี เหลือรอบสุดท้ายไว้เก็บงาน

Request-1  ที่ปรึกษาฯ / ผู้ว่าจ้างตรวจ ดีเฟ็กซ์บ้าน

Check-1 ที่ปรึกษาฯ/ผู้ว่าจ้างตรวจสอบงานตามที่  Request และจุดอื่นที่ควรตรวจสอบ

ง. ผู้รับเหมาแก้ไขตามที่ได้รับคอมเมนท์ และตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา

จ. งานแก้ไขดีเฟ็กซ์แล้วเสร็จ

หมายเหตุ

งวดดีเฟ็กซ์ห้ามแบ่งจ่าย

 

 

ความคืบหน้าของงาน ระหว่างวันที่เข้าตรวจสอบงานในครั้งที่แล้วถึงวันนี้

 1. งานสีฝ้าเพดานและผนัง แล้วเสร็จ 100%
 2. งานติดตั้งดวงโคม แล้วเสร็จ100%
 3. งานปูกระเบื้องพื้นชั้น 1 แล้วเสร็จ 95%

 

เนื้องานที่กำลังทำในขณะที่ทำการตรวจสอบ และ วิธีการตรวจสอบ

 1. งานปูกระเบื้องห้องเก็บของชั้นล่าง

 

ปัญหา และ อุปสรรคในการทำงาน

 • ไม่มี

แนวทางการแก้ไข และ สั่งการ

 • ไม่มี

จำนวนคนงานที่ทำงานในวันนี้

 1. ช่างกระเบื้องและกรรมกร จำนวน 3 คน

 

วัสดุเข้ามาหน่วยงานในวันนี้ และ การตรวจสอบวัสดุ

 • ไม่มี

สภาพอากาศ

อากาศแจ่มใส

 

ภาพถ่ายการดำเนินงาน

ภาพที่ 1-3 งานภายนอก

ภาพที่ 4-7 งานห้องน้ำ

ภาพที่ 8-12 งานห้องครัว

ภาพที่ 13-15 งานห้องดูทีวี

ภาพที่ 16-23 งานห้องนอน

ภาพที่ 24-25 งานดวงโคมและตู้ไฟ

 

อื่นๆ (ถ้ามี)

 1. เจ้าของโครงการเข้าพักอาศัยแล้วในวันที่ 1 เมษายน 2559
 2. งานรั้วรอบบ้านและจัดสวนเจ้าของบ้านจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2559
 3. งานที่ปรึกษาสิ้นสุดสัญญาวันที่ 1 เมษายน 2559

วันที่คาดว่าจะเข้าทำการตรวจสอบงานในครั้งต่อไป ไม่มี