เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) เหน่ยเหนย
สถานที่ก่อสร้าง สีคิ้ว โคราช
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 240 วัน
วันที่เริ่มก่อสร้าง 12 ธันวาคม 2558
วันที่ครบกำหนด 24 กรกฎาคม 2559
วันที่รายงาน 23 กันยายน 2559
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง ไม่มี

ความคืบหน้าของการสร้างบ้าน ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2559