เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) Pilot
สถานที่ก่อสร้าง แมกไม้ รามอินทรา
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 450
วันที่เริ่มก่อสร้าง 16 กันยายน 2560
วันที่ครบกำหนด 9 ธันวาคม 2561
วันที่รายงาน 27 พฤษภาคม 2563
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง กลุ่มจาระบี

ความคืบหน้าของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2563