เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) jakra
สถานที่ก่อสร้าง เพชรเกษม
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 550 วัน
วันที่เริ่มก่อสร้าง 20 กุมภาพันธ์ 2558
วันที่ครบกำหนด 22 สิงหาคม 2559
วันที่รายงาน 8 กันยายน 2560
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง Touch Group

ความคืบหน้าของหน่วยงาน วันที่ 6 - 8 กันยายน 2560