เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) Nichada
สถานที่ก่อสร้าง หมู่บ้านนิชาดาธานี
รหัสของผู้รับเหมา C 200937
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 450 วัน
วันที่เริ่มก่อสร้าง 5 มกราคม 2558
วันที่ครบกำหนด 29 มีนาคม 2559
วันที่รายงาน 2 พฤศจิกายน 2560
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง ๋Jarabee Group

ความคืบหน้าของหน่วยงาน วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560