เพื่อการ..ว่าจ้างสร้างบ้าน..แบบ วิน วินรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) Our House
สถานที่ก่อสร้าง บางประกง
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 380
วันที่เริ่มก่อสร้าง 1 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่ครบกำหนด 4 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่รายงาน 23 สิงหาคม 2564
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง No

ความคืบหน้าของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 15-23 สิงหาคม 2564