เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) gree
สถานที่ก่อสร้าง นนทบุรี
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 210
วันที่เริ่มก่อสร้าง 10 มีนาคม 2552
วันที่ครบกำหนด 31 ตุลาคม 2552
วันที่รายงาน 26 ��������������������� 2560
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง No

รายงานย้อนหลัง บ้านคุณจักรี ศิริมะณีวัฒนา