เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) Ham - Selectcon - POAR
สถานที่ก่อสร้าง
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
วันที่เริ่มก่อสร้าง
วันที่ครบกำหนด
วันที่รายงาน 23 ��������������������� 2565
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง

รายงานผลการทำงานผู้รับเหมา
วันที่ ..23 พค. 2565........

งวดงาน ที่ .2
รายละเอียดงวดงาน 
1. งานฐานราก
   - งานขุดดิน ความคืบหน้า 100%
    -งานบดอัดดิน บดอัดทรายก้นหลุม ความคืบหน้า....100%
    -งานเทคอนกรีตหยาบ  ความคืบหน้า...100...%
    -งานตัดหัวเข็ม.  ความคืบหน้า..0..%
    -งานติดตั้งเหล็กเสริมฐานราก ความคืบหน้า 0%
    -งานติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต ความคืบหน้า 0%
    -งานเทคอนกรีตฐานราก ความคืบหน้า 0%
    -งานหล่อน้ำ เมื่อเทคอนกรีตครบ 12 ชม. ความคืบหน้า 0%
    -งานแกะแบบเมื่อเทคอนกรีตเสร็จแล้วไม่น้อยกว่า 24 ชม. ความคืบหน้า 0%
2. งานเสาตอม่อ
    -สกัดขี้ปูนใต้โครงเหล็กแกนเสาออก ความคืบหน้า 0%
    -ติดตั้งแบบหล่อคอนกรีตเสาตอม่อ ความคืบหน้า 0%
    -เทคอนกรีตเสาตอม่อ ความคืบหน้า 0%


งานที่ทำในวันนี้
1. งาน..ขุดดินฐานราก
    การตรวจสอบ......
2.งาน...บดอัดดิน,ทราย ก้นหลุม
    การตรวจสอบ........
3. งาน..เทคอนกรีตลีนฐานราก f1 7 ฐาน,f2 6ฐาน,f3 1ฐาน
4. งาน...
แรงงานที่ทำในวันนี้

ช่าง..ไม้.........  จำนวน.. คน
ช่าง...เหล็ก........  จำนวน.. คน
ช่าง...........  จำนวน...2..คน
กรรมกร.....2..คน

วัสดุที่เข้าหน่วยงานในวันนี้
1....เหล็กเส้น
2....คอนกรีตลีน cpac
3.....

คนที่ทำการควบคุมงานในวันนี้
เฮดแมน. นายต๋อง........
โฟร์แมน(ถ้ามี)...คุณสายันต์......
วิศวะกร....
ผู้รับเหมา.....คุณภูวเดช........

ปัญหาและอุปสรรค
1......
2.....
3.....

เรื่องที่ขอให้ช่วย
1......
2.....
3.....

สภาพอากาศ.... มีแดด
หมายเหตุ ......

 

รายงานผลการทำงานผู้รับเหมา
วันที่ ..24 พค. 2565........

งวดงาน ที่ .2
รายละเอียดงวดงาน 
1. งานฐานราก
   - งานขุดดิน ความคืบหน้า 100%
    -งานบดอัดดิน บดอัดทรายก้นหลุม ความคืบหน้า....100%
    -งานเทคอนกรีตหยาบ  ความคืบหน้า...100...%
    -งานตัดหัวเข็ม.  ความคืบหน้า..30..%
    -งานติดตั้งเหล็กเสริมฐานราก ความคืบหน้า 0%
    -งานติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต ความคืบหน้า 0%
    -งานเทคอนกรีตฐานราก ความคืบหน้า 0%
    -งานหล่อน้ำ เมื่อเทคอนกรีตครบ 12 ชม. ความคืบหน้า 0%
    -งานแกะแบบเมื่อเทคอนกรีตเสร็จแล้วไม่น้อยกว่า 24 ชม. ความคืบหน้า 0%
2. งานเสาตอม่อ
    -สกัดขี้ปูนใต้โครงเหล็กแกนเสาออก ความคืบหน้า 0%
    -ติดตั้งแบบหล่อคอนกรีตเสาตอม่อ ความคืบหน้า 0%
    -เทคอนกรีตเสาตอม่อ ความคืบหน้า 0%


งานที่ทำในวันนี้
1. งาน..ตัดหัวเข็ม
    การตรวจสอบ......
2.งาน...ทำเหล็กฐานราก
    การตรวจสอบ........
3. งาน...
4. งาน...
แรงงานที่ทำในวันนี้

ช่าง..ไม้.........  จำนวน.. คน
ช่าง...เหล็ก........  จำนวน.. คน
ช่าง...........  จำนวน...2..คน
กรรมกร.....2..คน

วัสดุที่เข้าหน่วยงานในวันนี้
1....
2....
3.....

คนที่ทำการควบคุมงานในวันนี้
เฮดแมน. นายต๋อง........
โฟร์แมน(ถ้ามี)...คุณสายันต์......
วิศวะกร....
ผู้รับเหมา.....คุณภูวเดช........

ปัญหาและอุปสรรค
1......
2.....
3.....

เรื่องที่ขอให้ช่วย
1......
2.....
3.....

สภาพอากาศ.... มีแดด
หมายเหตุ ......

 

รายงานผลการทำงานผู้รับเหมา
วันที่ ..25 พค. 2565........

งวดงาน ที่ .2
รายละเอียดงวดงาน 
1. งานฐานราก
   - งานขุดดิน ความคืบหน้า 100%
    -งานบดอัดดิน บดอัดทรายก้นหลุม ความคืบหน้า....100%
    -งานเทคอนกรีตหยาบ  ความคืบหน้า...100...%
    -งานตัดหัวเข็ม.  ความคืบหน้า..80..%
    -งานติดตั้งเหล็กเสริมฐานราก ความคืบหน้า 0%
    -งานติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต ความคืบหน้า 0%
    -งานเทคอนกรีตฐานราก ความคืบหน้า 0%
    -งานหล่อน้ำ เมื่อเทคอนกรีตครบ 12 ชม. ความคืบหน้า 0%
    -งานแกะแบบเมื่อเทคอนกรีตเสร็จแล้วไม่น้อยกว่า 24 ชม. ความคืบหน้า 0%
2. งานเสาตอม่อ
    -สกัดขี้ปูนใต้โครงเหล็กแกนเสาออก ความคืบหน้า 0%
    -ติดตั้งแบบหล่อคอนกรีตเสาตอม่อ ความคืบหน้า 0%
    -เทคอนกรีตเสาตอม่อ ความคืบหน้า 0%


งานที่ทำในวันนี้
1. งาน..ตัดหัวเข็ม
    การตรวจสอบ......
2.งาน...ทำเหล็กฐานราก
    การตรวจสอบ........
3. งาน...
4. งาน...
แรงงานที่ทำในวันนี้

ช่าง..ไม้.........  จำนวน.... คน
ช่าง...เหล็ก........  จำนวน..1.. คน
ช่าง...........  จำนวน...2..คน
กรรมกร.....2..คน

วัสดุที่เข้าหน่วยงานในวันนี้
1....
2....
3.....

คนที่ทำการควบคุมงานในวันนี้
เฮดแมน. นายต๋อง........
โฟร์แมน(ถ้ามี)...คุณสายันต์......
วิศวะกร....
ผู้รับเหมา.....คุณภูวเดช........

ปัญหาและอุปสรรค
1......
2.....
3.....

เรื่องที่ขอให้ช่วย
1......
2.....
3.....

สภาพอากาศ.... มีแดด
หมายเหตุ ......

 

รายงานผลการทำงานผู้รับเหมา
วันที่ ..26 พค. 2565........

งวดงาน ที่ .2
รายละเอียดงวดงาน 
1. งานฐานราก
   - งานขุดดิน ความคืบหน้า 100%
    -งานบดอัดดิน บดอัดทรายก้นหลุม ความคืบหน้า....100%
    -งานเทคอนกรีตหยาบ  ความคืบหน้า...100...%
    -งานตัดหัวเข็ม.  ความคืบหน้า..80..%
    -งานติดตั้งเหล็กเสริมฐานราก ความคืบหน้า 100%
    -งานติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต ความคืบหน้า 20%
    -งานเทคอนกรีตฐานราก ความคืบหน้า 0%
    -งานหล่อน้ำ เมื่อเทคอนกรีตครบ 12 ชม. ความคืบหน้า 0%
    -งานแกะแบบเมื่อเทคอนกรีตเสร็จแล้วไม่น้อยกว่า 24 ชม. ความคืบหน้า 0%
2. งานเสาตอม่อ
    -สกัดขี้ปูนใต้โครงเหล็กแกนเสาออก ความคืบหน้า 0%
    -ติดตั้งแบบหล่อคอนกรีตเสาตอม่อ ความคืบหน้า 0%
    -เทคอนกรีตเสาตอม่อ ความคืบหน้า 0%


งานที่ทำในวันนี้
1. งาน..ตัดหัวเข็ม หาไลน์หัวเข็ม
    การตรวจสอบ......
2.งาน...ทำเหล็กฐานราก
    การตรวจสอบ........
3. งาน...เข้าแบบฐานราก
4. งาน...
แรงงานที่ทำในวันนี้

ช่าง..ไม้.........  จำนวน.... คน
ช่าง...เหล็ก........  จำนวน..1.. คน
ช่าง...........  จำนวน...2..คน
กรรมกร.....2..คน

วัสดุที่เข้าหน่วยงานในวันนี้
1....
2....
3.....

คนที่ทำการควบคุมงานในวันนี้
เฮดแมน. นายต๋อง........
โฟร์แมน(ถ้ามี)...คุณสายันต์......
วิศวะกร....
ผู้รับเหมา.....คุณภูวเดช........

ปัญหาและอุปสรรค
1......
2.....
3.....

เรื่องที่ขอให้ช่วย
1......
2.....
3.....

สภาพอากาศ.... มีแดด ฝนตกช่วงสี่โมงเย็น
หมายเหตุ ......

 

รายงานผลการทำงานผู้รับเหมา
วันที่ ..27 พค. 2565........

งวดงาน ที่ .2
รายละเอียดงวดงาน 
1. งานฐานราก
   - งานขุดดิน ความคืบหน้า 100%
    -งานบดอัดดิน บดอัดทรายก้นหลุม ความคืบหน้า....100%
    -งานเทคอนกรีตหยาบ  ความคืบหน้า...100...%
    -งานตัดหัวเข็ม.  ความคืบหน้า..100..%
    -งานติดตั้งเหล็กเสริมฐานราก ความคืบหน้า 80%
    -งานติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต ความคืบหน้า 80%
    -งานเทคอนกรีตฐานราก ความคืบหน้า 0%
    -งานหล่อน้ำ เมื่อเทคอนกรีตครบ 12 ชม. ความคืบหน้า 0%
    -งานแกะแบบเมื่อเทคอนกรีตเสร็จแล้วไม่น้อยกว่า 24 ชม. ความคืบหน้า 0%
2. งานเสาตอม่อ
    -สกัดขี้ปูนใต้โครงเหล็กแกนเสาออก ความคืบหน้า 0%
    -ติดตั้งแบบหล่อคอนกรีตเสาตอม่อ ความคืบหน้า 0%
    -เทคอนกรีตเสาตอม่อ ความคืบหน้า 0%


งานที่ทำในวันนี้
1.งาน...ทำเหล็กฐานราก
    การตรวจสอบ........
2. งาน...เข้าแบบฐานราก
3. งาน...
แรงงานที่ทำในวันนี้

ช่าง..ไม้.........  จำนวน.... คน
ช่าง...เหล็ก........  จำนวน..1.. คน
ช่าง...........  จำนวน...2..คน
กรรมกร.....1..คน

วัสดุที่เข้าหน่วยงานในวันนี้
1....
2....
3.....

คนที่ทำการควบคุมงานในวันนี้
เฮดแมน. นายต๋อง........
โฟร์แมน(ถ้ามี)...คุณสายันต์......
วิศวะกร....
ผู้รับเหมา.....คุณภูวเดช........

ปัญหาและอุปสรรค
1......
2.....
3.....

เรื่องที่ขอให้ช่วย
1......
2.....
3.....

สภาพอากาศ.... มีแดด 
หมายเหตุ ......เทคอนกรีตฐานราก วันอาทิตย์ที่ 29 พค.

 

รายงานผลการทำงานผู้รับเหมา
วันที่ ..28 พค. 2565........

งวดงาน ที่ .2
รายละเอียดงวดงาน 
1. งานฐานราก
   - งานขุดดิน ความคืบหน้า 100%
    -งานบดอัดดิน บดอัดทรายก้นหลุม ความคืบหน้า....100%
    -งานเทคอนกรีตหยาบ  ความคืบหน้า...100...%
    -งานตัดหัวเข็ม.  ความคืบหน้า..100..%
    -งานติดตั้งเหล็กเสริมฐานราก ความคืบหน้า 100%
    -งานติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต ความคืบหน้า 90%
    -งานเทคอนกรีตฐานราก ความคืบหน้า 0%
    -งานหล่อน้ำ เมื่อเทคอนกรีตครบ 12 ชม. ความคืบหน้า 0%
    -งานแกะแบบเมื่อเทคอนกรีตเสร็จแล้วไม่น้อยกว่า 24 ชม. ความคืบหน้า 0%
2. งานเสาตอม่อ
    -สกัดขี้ปูนใต้โครงเหล็กแกนเสาออก ความคืบหน้า 0%
    -ติดตั้งแบบหล่อคอนกรีตเสาตอม่อ ความคืบหน้า 0%
    -เทคอนกรีตเสาตอม่อ ความคืบหน้า 0%


งานที่ทำในวันนี้
1.งาน...ลงเหล็กเข้าแบบฐานราก
    การตรวจสอบ........
2. งาน...
3. งาน...
แรงงานที่ทำในวันนี้

ช่าง..ไม้.........  จำนวน.2... คน
ช่าง...เหล็ก........  จำนวน... คน
ช่าง...........  จำนวน...2..คน
กรรมกร.....1..คน

วัสดุที่เข้าหน่วยงานในวันนี้
1....
2....
3.....

คนที่ทำการควบคุมงานในวันนี้
เฮดแมน. นายต๋อง........
โฟร์แมน(ถ้ามี)...คุณสายันต์......
วิศวะกร....
ผู้รับเหมา.....คุณภูวเดช........

ปัญหาและอุปสรรค
1......
2.....
3.....

เรื่องที่ขอให้ช่วย
1......
2.....
3.....

สภาพอากาศ.... มีแดด,มีฝนตกหนัก 14:30น.
หมายเหตุ ......เทคอนกรีตฐานราก วันอาทิตย์ที่ 29 พค.

 

รายงานผลการทำงานผู้รับเหมา
วันที่ ..29 พค. 2565........

งวดงาน ที่ .2
รายละเอียดงวดงาน 
1. งานฐานราก
   - งานขุดดิน ความคืบหน้า 100%
    -งานบดอัดดิน บดอัดทรายก้นหลุม ความคืบหน้า....100%
    -งานเทคอนกรีตหยาบ  ความคืบหน้า...100...%
    -งานตัดหัวเข็ม.  ความคืบหน้า..100..%
    -งานติดตั้งเหล็กเสริมฐานราก ความคืบหน้า 100%
    -งานติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต ความคืบหน้า 100%
    -งานเทคอนกรีตฐานราก ความคืบหน้า 100%
    -งานหล่อน้ำ เมื่อเทคอนกรีตครบ 12 ชม. ความคืบหน้า 0%
    -งานแกะแบบเมื่อเทคอนกรีตเสร็จแล้วไม่น้อยกว่า 24 ชม. ความคืบหน้า 0%
2. งานเสาตอม่อ
    -สกัดขี้ปูนใต้โครงเหล็กแกนเสาออก ความคืบหน้า 0%
    -ติดตั้งแบบหล่อคอนกรีตเสาตอม่อ ความคืบหน้า 0%
    -เทคอนกรีตเสาตอม่อ ความคืบหน้า 0%


งานที่ทำในวันนี้
1.งาน...เทคอนกรีตฐานราก
F1  7 ฐาน
F2  6 ฐาน
F3. 1 ฐาน
    การตรวจสอบ........
2. งาน...
3. งาน...
แรงงานที่ทำในวันนี้

ช่าง..ไม้.........  จำนวน.... คน
ช่าง...เหล็ก........  จำนวน... คน
ช่าง...........  จำนวน...4.คน
กรรมกร.....2..คน

วัสดุที่เข้าหน่วยงานในวันนี้
1....คอนกรีต CPAC 240Cy. 
2....
3.....

คนที่ทำการควบคุมงานในวันนี้
เฮดแมน. นายต๋อง........
โฟร์แมน(ถ้ามี)...คุณสายันต์......
วิศวะกร....
ผู้รับเหมา.....คุณภูวเดช........

ปัญหาและอุปสรรค
1......
2.....
3.....

เรื่องที่ขอให้ช่วย
1......
2.....
3.....

สภาพอากาศ.... มีแดด
หมายเหตุ ....