เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) primenature ville
สถานที่ก่อสร้าง สมุทรปราการ
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
วันที่เริ่มก่อสร้าง
วันที่ครบกำหนด
วันที่รายงาน 5 ������������������������ 2565
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง No

รายงานผลการทำงานผู้รับเหมา
วันที่30 พฤษภาคม 2565

  งวดงาน ที่ 4 งานสุขาภิบาลและคานรับชั้นล่าง
รายละเอียดงวด
   1.งานต่อท่อปะปาFD 
  ความคืบหน้า…100%…
   2.งานต่อท่อปะปา WC ห้องน้ำ 2
  ความคืบหน้า…100%….
   3. งานติดตั้งแฮงค์เกอร์หิ้วท่อสุขาภิบาลห้องน้ำ1
  ความคืบหน้า…100%….
  4. งานเตรียมเหล็กค้ำยันเตรียมรับแผ่นพื้น
 ความคืบหน้า …..100%….
  5. งานถมดินเข้าพื้น s1 พร้อมบดอัด 
 ความคืบหน้า ….100%….
  6. งานปรับแก้ผิวหลังคาน ด้วยปูนนอนซริ้งค์เก้าท์
 ความคืบหน้า …100%…..

งานที่ทำในวันนี้
 1.งานต่อท่อปะปาFD 
การตรวจสอบตรงตามโปสเตอร์​การทำงาน
   2.งานต่อท่อปะปา WC ห้องน้ำ 2
 การตรวจสอบตรงตามโปสเตอร์​การทำงาน
   3. งานติดตั้งแฮงค์เกอร์หิ้วท่อสุขาภิบาลห้องน้ำ1
การตรวจสอบตรงตามโปสเตอร์​การทำงาน
  4. งานเตรียมเหล็กค้ำยันเตรียมรับแผ่นพื้น
 การตรวจสอบตรงตามโปสเตอร์​การทำงาน
  5. งานถมดินเข้าพื้น s1 พร้อมบดอัด 
 การตรวจสอบตรงตามโปสเตอร์​การทำงาน
  6. งานปรับแก้ผิวหลังคาน ด้วยปูนนอนซริ้งค์เก้าท์
 การตรวจสอบตรงตามโปสเตอร์​การทำงาน
   

แรงงานที่ทำในวันนี้
หัวหน้าช่าง..1…คน 
ช่าง........ไม้...  จำนวน...คน
ช่าง......เหล็ก..  จำนวน..3.คน
ช่าง...........  จำนวน......คน
กรรมกร....3....คน

วัสดุที่เข้าหน่วยงานในวันนี้
1…ท่อปะปา
2..
3..

คนที่ทำการควบคุมงานในวันนี้
เฮดแมน.จันทิมา
โฟร์แมน(ถ้ามี) ..ชยานันท์
วิศวะกร….นายอนุวัช
ผู้รับเหมา.............

ปัญหาและอุปสรรค
1.…
2.....
3.....

เรื่องที่ขอให้ช่วย
1......
2.....
3.....

สภาพอากาศ…มีแดด

รายงานผลการทำงานผู้รับเหมา
วันที่31 พฤษภาคม 2565

  งวดงาน ที่ 4 งานสุขาภิบาลและคานรับชั้นล่าง
รายละเอียดงวด
   1.งานตรวจสอบงานระบบปะปา
  ความคืบหน้า…100%…
   2.งานเตรียมงานเทลีนพื้น S
  ความคืบหน้า…100%….
   


งานที่ทำในวันนี้
 1.งานตรวจสอบงานระบบปะปา
การตรวจสอบตรงตามโปสเตอร์​การทำงาน
   2.งานเตรียมงานเทลีนพื้น S
 การตรวจสอบตรงตามโปสเตอร์​การทำงาน
  
   

แรงงานที่ทำในวันนี้
หัวหน้าช่าง..1…คน 
ช่าง........ไม้...  จำนวน...คน
ช่าง......เหล็ก..  จำนวน..3..คน
ช่าง....ปะปา..  จำนวน...1...คน
กรรมกร....4....คน

วัสดุที่เข้าหน่วยงานในวันนี้
1…เหล็กวายเมด
2..เหล็กเส้นงานเสา
3..

คนที่ทำการควบคุมงานในวันนี้
เฮดแมน.จันทิมา
โฟร์แมน(ถ้ามี) ..ชยานันท์
วิศวะกร….นายอนุวัช
ผู้รับเหมา.............

ปัญหาและอุปสรรค
1.…
2.....
3.....

เรื่องที่ขอให้ช่วย
1......
2.....
3.....

สภาพอากาศ…มีแดด

รายงานผลการทำงานผู้รับเหมา
วันที่ 1 มิถุนายน 2565

  งวดงาน ที่ 4 งานสุขาภิบาลและคานรับชั้นล่าง
รายละเอียดงวด
   1.งานเทคอนกรีตลีน
  ความคืบหน้า…80%…
   2.งานวางแผ่นพื้น
  ความคืบหน้า…30%….
   


งานที่ทำในวันนี้
 1.งานเทคอนกรีตลีน 
การตรวจสอบตรงตามโปสเตอร์​การทำงาน
   2.งานวางแผ่นพื้น
 การตรวจสอบตรงตามโปสเตอร์​การทำงาน
  
   

แรงงานที่ทำในวันนี้
หัวหน้าช่าง..1…คน 
ช่าง........ไม้...  จำนวน…2.คน
ช่าง......เหล็ก..  จำนวน..3..คน
ช่าง....ปะปา..  จำนวน...2...คน
กรรมกร....4....คน

วัสดุที่เข้าหน่วยงานในวันนี้
1…
2..
3..

คนที่ทำการควบคุมงานในวันนี้
เฮดแมน.จันทิมา
โฟร์แมน(ถ้ามี) ..ชยานันท์
วิศวะกร….นายอนุวัช
ผู้รับเหมา.............

ปัญหาและอุปสรรค
1.…
2.....
3.....

เรื่องที่ขอให้ช่วย
1......
2.....
3.....

สภาพอากาศ…มีแดดและฝนตกเวลา 14.45น.

รายงานผลการทำงานผู้รับเหมา
วันที่ 2 มิถุนายน  2565

  งวดงาน ที่ 4 งานสุขาภิบาลและคานรับชั้นล่าง
รายละเอียดงวด
   1.งานใส่เหล็กพื้น s ห้องน้ำ 1,3,5 
  ความคืบหน้า…%…
   2.งานวางแผ่นพื้น
  ความคืบหน้า…70%….
   


งานที่ทำในวันนี้
 1.งานใส่เหล็กพื้น s ห้องน้ำ 1,3,5 
การตรวจสอบตรงตามโปสเตอร์​การทำงาน
   2.งานวางแผ่นพื้น
 การตรวจสอบตรงตามโปสเตอร์​การทำงาน
  
   

แรงงานที่ทำในวันนี้
หัวหน้าช่าง..1…คน 
ช่าง........ไม้...  จำนวน.2..คน
ช่าง......เหล็ก..  จำนวน..3..คน
ช่าง....ปะปา..  จำนวน...2...คน
กรรมกร....4....คน

วัสดุที่เข้าหน่วยงานในวันนี้
1…เหล็กวายเมด
2..เหล็กเส้นงานเสา
3..

คนที่ทำการควบคุมงานในวันนี้
เฮดแมน.จันทิมา
โฟร์แมน(ถ้ามี) ..ชยานันท์
วิศวะกร….นายอนุวัช
ผู้รับเหมา.............

ปัญหาและอุปสรรค
1.…
2.....
3.....

เรื่องที่ขอให้ช่วย
1......
2.....
3.....

สภาพอากาศ…มีแดด

รายงานผลการทำงานผู้รับเหมา
วันที่ 4 มิถุนายน  2565

  งวดงาน ที่ 4 งานสุขาภิบาลและคานรับชั้นล่าง
รายละเอียดงวด
   1.งานใส่เหล็กพื้น s ห้องน้ำ 2
  ความคืบหน้า…95%…
   2.งานเข้าแบบลีนพร้อมเท
  ความคืบหน้า…100%….
   


งานที่ทำในวันนี้
 1.งานใส่เหล็กพื้น s ห้องน้ำ 2
การตรวจสอบตรงตามโปสเตอร์​การทำงาน
   2.งานเข้าแบบลีนพร้อมเท
 การตรวจสอบตรงตามโปสเตอร์​การทำงาน
  
   

แรงงานที่ทำในวันนี้
หัวหน้าช่าง..1…คน 
ช่าง........ไม้...  จำนวน.2..คน
ช่าง......เหล็ก..  จำนวน..3..คน
ช่าง....ปะปา..  จำนวน...2...คน
กรรมกร....4....คน

วัสดุที่เข้าหน่วยงานในวันนี้
1…
2..
3..

คนที่ทำการควบคุมงานในวันนี้
เฮดแมน.จันทิมา
โฟร์แมน(ถ้ามี) ..ชยานันท์
วิศวะกร….นายอนุวัช
ผู้รับเหมา.............

ปัญหาและอุปสรรค
1.…
2.....
3.....

เรื่องที่ขอให้ช่วย
1......
2.....
3.....

สภาพอากาศ…มีแดด