เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) primenature ville
สถานที่ก่อสร้าง สมุทรปราการ
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
วันที่เริ่มก่อสร้าง
วันที่ครบกำหนด
วันที่รายงาน 29 ��������������������� 2565
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง No

รายงานผลการทำงานผู้รับเหมา
วันที่24พฤษภาคม 2565

  งวดงาน ที่ 4 งานสุขาภิบาลและคานรับชั้นล่าง
รายละเอียดงวด
   1.งานวางท่อห้องน้ำ 1,2,3
  ความคืบหน้า…40%…
  2. งานตัด-ดัดเหล็กพื้น s
  ความคืบหน้า…100%…

งานที่ทำในวันนี้
1. งานวางท่อห้องน้ำ 1,2,3
    การตรวจสอบตรงตามโปสเตอร์​การทำงาน
2. งานตัด-ดัดเหล็กพื้น s
   การตรวจสอบตรงตามโปสเตอร์​การทำงาน

แรงงานที่ทำในวันนี้

หัวหน้าช่าง..1…คน 
ช่าง........ไม้...  จำนวน...คน
ช่าง......เหล็ก..  จำนวน..3.คน
ช่าง...........  จำนวน......คน
กรรมกร....3....คน

วัสดุที่เข้าหน่วยงานในวันนี้
1..ท่อประปา 
2..
3..

คนที่ทำการควบคุมงานในวันนี้
เฮดแมน.จันทิมา
โฟร์แมน(ถ้ามี) ..ชยานันท์
วิศวะกร….นายอนุวัช
ผู้รับเหมา.............

ปัญหาและอุปสรรค
1.…
2.....
3.....

เรื่องที่ขอให้ช่วย
1......
2.....
3.....

สภาพอากาศ…มีแดด

รายงานผลการทำงานผู้รับเหมา
วันที่25พฤษภาคม 2565

  งวดงาน ที่ 4 งานสุขาภิบาลและคานรับชั้นล่าง
รายละเอียดงวด
   1.งานวางระบบท่อ FD
  ความคืบหน้า…50%…
  2. งานวางระบบท่อ WC ห้องน้ำ 1,3,5
  ความคืบหน้า…50%…

งานที่ทำในวันนี้
1. งานวางระบบท่อ FD
    การตรวจสอบตรงตามโปสเตอร์​การทำงาน
2. งานวางระบบท่อ WC ห้องน้ำ 1,3,5
   การตรวจสอบตรงตามโปสเตอร์​การทำงาน

แรงงานที่ทำในวันนี้

หัวหน้าช่าง..1…คน 
ช่าง........ไม้...  จำนวน...คน
ช่าง......เหล็ก..  จำนวน..3.คน
ช่าง...........  จำนวน......คน
กรรมกร....3....คน

วัสดุที่เข้าหน่วยงานในวันนี้
1..
2..
3..

คนที่ทำการควบคุมงานในวันนี้
เฮดแมน.จันทิมา
โฟร์แมน(ถ้ามี) ..ชยานันท์
วิศวะกร….นายอนุวัช
ผู้รับเหมา.............

ปัญหาและอุปสรรค
1.…
2.....
3.....

เรื่องที่ขอให้ช่วย
1......
2.....
3.....

สภาพอากาศ…มีแดด

รายงานผลการทำงานผู้รับเหมา
วันที่26พฤษภาคม 2565

  งวดงาน ที่ 4 งานสุขาภิบาลและคานรับชั้นล่าง
รายละเอียดงวด
   1.งานต่อท่อปะปา
  ความคืบหน้า…60%…
  2. งานเตรียมเหล็กงานพื้น S
  ความคืบหน้า…90%…

งานที่ทำในวันนี้
1. งานต่อท่อปะปา
    การตรวจสอบตรงตามโปสเตอร์​การทำงาน
2. งานเตรียมเหล็กงานพื้น S
   การตรวจสอบตรงตามโปสเตอร์​การทำงาน

แรงงานที่ทำในวันนี้

หัวหน้าช่าง..1…คน 
ช่าง........ไม้...  จำนวน...คน
ช่าง......เหล็ก..  จำนวน..3.คน
ช่าง...........  จำนวน......คน
กรรมกร....3....คน

วัสดุที่เข้าหน่วยงานในวันนี้
1..แผ่นพื้น
2..
3..

คนที่ทำการควบคุมงานในวันนี้
เฮดแมน.จันทิมา
โฟร์แมน(ถ้ามี) ..ชยานันท์
วิศวะกร….นายอนุวัช
ผู้รับเหมา.............

ปัญหาและอุปสรรค
1.…
2.....
3.....

เรื่องที่ขอให้ช่วย
1......
2.....
3.....

สภาพอากาศ…มีแดด

รายงานผลการทำงานผู้รับเหมา
วันที่27พฤษภาคม 2565

  งวดงาน ที่ 4 งานสุขาภิบาลและคานรับชั้นล่าง
รายละเอียดงวด
   1.งานต่อท่อปะปา
  ความคืบหน้า…70%…
  2.งานเก็บเศษไม้ออกจากหน้างาน 
  
  

งานที่ทำในวันนี้
1. งานต่อท่อปะปา
    การตรวจสอบตรงตามโปสเตอร์​การทำงาน
2.งานเก็บเศษไม้ออกจากหน้างาน
    การตรวจสอบตรงตามโปสเตอร์​การทำงาน

แรงงานที่ทำในวันนี้
หัวหน้าช่าง..1…คน 
ช่าง........ไม้...  จำนวน...คน
ช่าง......เหล็ก..  จำนวน..3.คน
ช่าง...........  จำนวน......คน
กรรมกร....3....คน

วัสดุที่เข้าหน่วยงานในวันนี้
1…ท่อปะปา
2..
3..

คนที่ทำการควบคุมงานในวันนี้
เฮดแมน.จันทิมา
โฟร์แมน(ถ้ามี) ..ชยานันท์
วิศวะกร….นายอนุวัช
ผู้รับเหมา.............

ปัญหาและอุปสรรค
1.…
2.....
3.....

เรื่องที่ขอให้ช่วย
1......
2.....
3.....

สภาพอากาศ…มีเมฆและฝนตกเวลา 15.00น

รายงานผลการทำงานผู้รับเหมา
วันที่28พฤษภาคม 2565

  งวดงาน ที่ 4 งานสุขาภิบาลและคานรับชั้นล่าง
รายละเอียดงวด
   1.งานต่อท่อปะปา
  ความคืบหน้า…90%…

  
  

งานที่ทำในวันนี้
1. งานต่อท่อปะปา
    การตรวจสอบตรงตามโปสเตอร์​การทำงาน

แรงงานที่ทำในวันนี้
หัวหน้าช่าง..1…คน 
ช่าง........ไม้...  จำนวน...คน
ช่าง......เหล็ก..  จำนวน..3.คน
ช่าง...........  จำนวน......คน
กรรมกร....3....คน

วัสดุที่เข้าหน่วยงานในวันนี้
1…ท่อปะปา
2..
3..

คนที่ทำการควบคุมงานในวันนี้
เฮดแมน.จันทิมา
โฟร์แมน(ถ้ามี) ..ชยานันท์
วิศวะกร….นายอนุวัช
ผู้รับเหมา.............

ปัญหาและอุปสรรค
1.…
2.....
3.....

เรื่องที่ขอให้ช่วย
1......
2.....
3.....

สภาพอากาศ…มีเมฆและฝนตกเวลา14.00น