เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) primenature ville
สถานที่ก่อสร้าง สมุทรปราการ
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
วันที่เริ่มก่อสร้าง
วันที่ครบกำหนด
วันที่รายงาน 24 ��������������������� 2565
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง No

รายงานผลการทำงานผู้รับเหมา
วันที่ 25 กรกฎาคม  2565

  งวดงาน ที่ 6 -7
รายละเอียดงวด
  1งานวางเหล็กท้องคาน
2งานเข้าแบบหัวเสาเกร๊าท์หัวเสา
3.เก็บสีเหล็กหลังคา 

 

งานที่ทำในวันนี้
 1. งานวางท้องคาน
การตรวจสอบตรงตามโปสเตอร์​การทำงาน
2. งานเข้าแบบหัวเสาเกร๊าท์หัวเสา
การตรวจสอบตรงตามโปสเตอร์​การทำงาน
3.เก็บสีเหล็กหลังคา 
การตรวจสอบตรงตามโปสเตอร์​การทำงาน

แรงงานที่ทำในวันนี้
หัวหน้าช่าง..1…คน 
ช่าง........ไม้...  จำนวน.5..คน
ช่าง......เหล็ก..  จำนวน..คน
ช่าง....ปะปา..  จำนวน......คน
กรรมกร... ...คน

วัสดุที่เข้าหน่วยงานในวันนี้
1..
2..
3..

คนที่ทำการควบคุมงานในวันนี้
เฮดแมน.วาสนา
โฟร์แมน(ถ้ามี) ..
วิศวะกร….นายอนุวัช
ผู้รับเหมา.............

ปัญหาและอุปสรรค
1…. 
2.....
3.....

เรื่องที่ขอให้ช่วย
1......
2.....
3.....

สภาพอากาศ…มีแดด

 

รายงานผลการทำงานผู้รับเหมา
วันที่ 26กรกฎาคม  2565

  งวดงาน ที่ 6 -7
รายละเอียดงวด
  1งานวางเหล็กท้องคาน
2งานเข้าแบบหัวเสาเกร๊าท์หัวเสา
3.เก็บสีเหล็กหลังคา 

 

งานที่ทำในวันนี้
 1. งานวางท้องคาน
การตรวจสอบตรงตามโปสเตอร์​การทำงาน
2. งานเข้าแบบหัวเสาเกร๊าท์หัวเสา
การตรวจสอบตรงตามโปสเตอร์​การทำงาน
3.เก็บสีเหล็กหลังคา 
การตรวจสอบตรงตามโปสเตอร์​การทำงาน

แรงงานที่ทำในวันนี้
หัวหน้าช่าง..1…คน 
ช่าง........ไม้...  จำนวน.5..คน
ช่าง......เหล็ก..  จำนวน..3..คน
ช่าง....ปะปา..  จำนวน......คน
กรรมกร... ...คน

วัสดุที่เข้าหน่วยงานในวันนี้
1..
2..
3..

คนที่ทำการควบคุมงานในวันนี้
เฮดแมน.วาสนา
โฟร์แมน(ถ้ามี) ..
วิศวะกร….นายอนุวัช
ผู้รับเหมา.............

ปัญหาและอุปสรรค
1…. 
2.....
3.....

เรื่องที่ขอให้ช่วย
1......
2.....
3.....

สภาพอากาศ…มีแดด

 

รายงานผลการทำงานผู้รับเหมา
วันที่ 27 กรกฎาคม  2565

  งวดงาน ที่ 6-7-8
รายละเอียดงวด
1.โครงสร้างชั้น2
2.งานติดตั้งโครงหลังคา 
3.งานงานผนัง

 

งานที่ทำในวันนี้
 1.งานผูกเหล็กเสาชั้น2 
การตรวจสอบตรงตามโปสเตอร์​การทำงาน
 2.งานติดตั้งโครงหลังคา
การตรวจสอบตรงตามโปสเตอร์​การทำงาน
3.งานตีไลน์แนวก่อผนัง 
การตรวจสอบตรงตามโปสเตอร์​การทำงาน


แรงงานที่ทำในวันนี้
หัวหน้าช่าง..1…คน 
ช่าง........ไม้...  จำนวน.5..คน
ช่าง......เหล็ก..  จำนวน..3..คน
ช่าง....ปะปา..  จำนวน......คน
กรรมกร... ...คน

วัสดุที่เข้าหน่วยงานในวันนี้
1..
2..
3..

คนที่ทำการควบคุมงานในวันนี้
เฮดแมน.วาสนา
โฟร์แมน(ถ้ามี) ..
วิศวะกร….นายอนุวัช
ผู้รับเหมา.............

ปัญหาและอุปสรรค
1…. 
2.....
3.....

เรื่องที่ขอให้ช่วย
1......
2.....
3.....

สภาพอากาศ…มีแดดและเมฆ

 

รายงานผลการทำงานผู้รับเหมา
วันที่ 29 กรกฎาคม  2565

  งวดงาน ที่ 6-7-8
รายละเอียดงวด
1.โครงสร้างชั้น2
2.งานติดตั้งโครงหลังคา 
3.งานงานผนัง

 

งานที่ทำในวันนี้
 1.งานผูกเหล็กเสาชั้น2 
การตรวจสอบตรงตามโปสเตอร์​การทำงาน
 2.งานติดตั้งโครงหลังคา
การตรวจสอบตรงตามโปสเตอร์​การทำงาน
3.งานตีไลน์แนวก่อผนัง 
การตรวจสอบตรงตามโปสเตอร์​การทำงาน


แรงงานที่ทำในวันนี้
หัวหน้าช่าง..1…คน 
ช่าง........ไม้...  จำนวน.5..คน
ช่าง......เหล็ก..  จำนวน..3..คน
ช่าง....ปะปา..  จำนวน......คน
กรรมกร... ...คน

วัสดุที่เข้าหน่วยงานในวันนี้
1..
2..
3..

คนที่ทำการควบคุมงานในวันนี้
เฮดแมน.วาสนา
โฟร์แมน(ถ้ามี) ..
วิศวะกร….นายอนุวัช
ผู้รับเหมา.............

ปัญหาและอุปสรรค
1…. 
2.....
3.....

เรื่องที่ขอให้ช่วย
1......
2.....
3.....

สภาพอากาศ…มีแดดและเมฆ

 

รายงานผลการทำงานผู้รับเหมา
วันที่ 30 กรกฎาคม  2565

  งวดงาน ที่ 6-7-8
รายละเอียดงวด
1.โครงสร้างชั้น2
2.งานติดตั้งโครงหลังคา 
3.งานงานผนัง

 

งานที่ทำในวันนี้
 1.งานเทคอนกรีตพื้นชั้น 2
การตรวจสอบตรงตามโปสเตอร์​การทำงาน
 


แรงงานที่ทำในวันนี้
หัวหน้าช่าง..1…คน 
ช่าง........ไม้...  จำนวน.5..คน
ช่าง......เหล็ก..  จำนวน..3..คน
ช่าง....ปะปา..  จำนวน......คน
กรรมกร... ...คน

วัสดุที่เข้าหน่วยงานในวันนี้
1..
2..
3..

คนที่ทำการควบคุมงานในวันนี้
เฮดแมน.วาสนา
โฟร์แมน(ถ้ามี) ..
วิศวะกร….นายอนุวัช
ผู้รับเหมา.............

ปัญหาและอุปสรรค
1…. 
2.....
3.....

เรื่องที่ขอให้ช่วย
1......
2.....
3.....

สภาพอากาศ…มีแดดและเมฆ