เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) บ้านบูมเบเบ้ พัฒนาการ44
สถานที่ก่อสร้าง พัฒนาการ44
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
วันที่เริ่มก่อสร้าง
วันที่ครบกำหนด
วันที่รายงาน 4 ��������������������� 2565
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง No

รายงานประจำวันที่ 4 ก.ค. 65

งานที่ทำวันนี้

งวดงานที่ 5
 - ทำความสะอาดท้องคาน
 - เตรียมแบบหล่อข้างคานชั้นล่าง
 - ติดตั้งแบบหล่อข้างคาน

อื่นๆ
 - 

วัสดุและอุปกรณ์เข้าหน่วยงาน
 -  

สภาพอากาศ
 - อากาศแจ่มใส

เครื่องจักร
 -รถแบบโค PC30 จำนวน - คัน

บุคลากร
 - วิศวกร  1 คน ชื่อ  สมคิด
 - หัวหน้างาน 1 คนชื่อ ช่างนี
 - ช่างโครงสร้าง 5 คน
 - กรรมกร 3 คน
 - ขับรถ - คน
รวมทั้งหมด  10 คน

บันทึก
 - วันที่ 8 พ.ค. 65 ช่วงบ่ายฝนตก ไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 9 พ.ค. 65 ช่วงบ่ายฝนตก ไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 18 พ.ค. 65 น้ำท่วมหน้างาน ไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 31 พ.ค. 65 เวลา 16-17.00 น. ฝนตกไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 3 มิ.ย. 65 ฝนตกไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 15 มิ.ย. 65 ช่วงเช้าฝนตกหนักไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 16 มิ.ย. 65 ช่วงเช้าฝนตก ทำให้ไม่สามารถทำงานอย่างต่อเนื่องได้

รายงานประจำวันที่ 5 ก.ค. 65

งานที่ทำวันนี้

งวดงานที่ 5
 - ทำความสะอาดท้องคาน
 - เตรียมแบบหล่อข้างคานชั้นล่าง
 - ติดตั้งแบบหล่อข้างคาน

อื่นๆ
 - 

วัสดุและอุปกรณ์เข้าหน่วยงาน
 -  

สภาพอากาศ
 - อากาศแจ่มใส

เครื่องจักร
 -รถแบบโค PC30 จำนวน - คัน

บุคลากร
 - วิศวกร  1 คน ชื่อ  สมคิด
 - หัวหน้างาน 1 คนชื่อ ช่างนี
 - ช่างโครงสร้าง 5 คน
 - กรรมกร 3 คน
 - ขับรถ - คน
รวมทั้งหมด  10 คน

บันทึก
 - วันที่ 8 พ.ค. 65 ช่วงบ่ายฝนตก ไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 9 พ.ค. 65 ช่วงบ่ายฝนตก ไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 18 พ.ค. 65 น้ำท่วมหน้างาน ไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 31 พ.ค. 65 เวลา 16-17.00 น. ฝนตกไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 3 มิ.ย. 65 ฝนตกไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 15 มิ.ย. 65 ช่วงเช้าฝนตกหนักไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 16 มิ.ย. 65 ช่วงเช้าฝนตก ทำให้ไม่สามารถทำงานอย่างต่อเนื่องได้

 

รายงานประจำวันที่ 7 ก.ค. 65

งานที่ทำวันนี้

งวดงานที่ 5
 - ย้ายไม้แบบเข้าหน่วยงาน
 - เตรียมแบบหล่อข้างคานชั้นล่าง
 - ติดตั้งแบบหล่อข้างคาน

อื่นๆ
 - 

วัสดุและอุปกรณ์เข้าหน่วยงาน
 -  

สภาพอากาศ
 - อากาศแจ่มใส

เครื่องจักร
 -รถแบบโค PC30 จำนวน - คัน

บุคลากร
 - วิศวกร  1 คน ชื่อ  สมคิด
 - หัวหน้างาน 1 คนชื่อ ช่างนี
 - ช่างโครงสร้าง 5 คน
 - กรรมกร 3 คน
 - ขับรถ - คน
รวมทั้งหมด  10 คน

บันทึก
 - วันที่ 8 พ.ค. 65 ช่วงบ่ายฝนตก ไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 9 พ.ค. 65 ช่วงบ่ายฝนตก ไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 18 พ.ค. 65 น้ำท่วมหน้างาน ไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 31 พ.ค. 65 เวลา 16-17.00 น. ฝนตกไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 3 มิ.ย. 65 ฝนตกไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 15 มิ.ย. 65 ช่วงเช้าฝนตกหนักไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 16 มิ.ย. 65 ช่วงเช้าฝนตก ทำให้ไม่สามารถทำงานอย่างต่อเนื่องได้
 

รายงานประจำวันที่ 8 ก.ค. 65

งานที่ทำวันนี้

งวดงานที่ 5
 - ย้ายไม้แบบเข้าหน่วยงาน
 - เตรียมแบบหล่อข้างคานชั้นล่าง
 - ติดตั้งแบบหล่อข้างคาน

อื่นๆ
 - 

วัสดุและอุปกรณ์เข้าหน่วยงาน
 -  

สภาพอากาศ
 - อากาศแจ่มใส

เครื่องจักร
 -รถแบบโค PC30 จำนวน - คัน

บุคลากร
 - วิศวกร  1 คน ชื่อ  สมคิด
 - หัวหน้างาน 1 คนชื่อ ช่างนี
 - ช่างโครงสร้าง 5 คน
 - กรรมกร 3 คน
 - ขับรถ - คน
รวมทั้งหมด  10 คน

บันทึก
 - วันที่ 8 พ.ค. 65 ช่วงบ่ายฝนตก ไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 9 พ.ค. 65 ช่วงบ่ายฝนตก ไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 18 พ.ค. 65 น้ำท่วมหน้างาน ไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 31 พ.ค. 65 เวลา 16-17.00 น. ฝนตกไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 3 มิ.ย. 65 ฝนตกไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 15 มิ.ย. 65 ช่วงเช้าฝนตกหนักไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 16 มิ.ย. 65 ช่วงเช้าฝนตก ทำให้ไม่สามารถทำงานอย่างต่อเนื่องได้
 

รายงานประจำวันที่ 9 ก.ค. 65

งานที่ทำวันนี้

งวดงานที่ 5
 - ย้ายไม้แบบเข้าหน่วยงาน
 - เตรียมแบบหล่อข้างคานชั้นล่าง
 - ติดตั้งแบบหล่อข้างคาน

อื่นๆ
 - 

วัสดุและอุปกรณ์เข้าหน่วยงาน
 -  

สภาพอากาศ
 - อากาศแจ่มใส

เครื่องจักร
 -รถแบบโค PC30 จำนวน - คัน

บุคลากร
 - วิศวกร  1 คน ชื่อ  สมคิด
 - หัวหน้างาน 1 คนชื่อ ช่างนี
 - ช่างโครงสร้าง 5 คน
 - กรรมกร 3 คน
 - ขับรถ - คน
รวมทั้งหมด  10 คน

บันทึก
 - วันที่ 8 พ.ค. 65 ช่วงบ่ายฝนตก ไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 9 พ.ค. 65 ช่วงบ่ายฝนตก ไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 18 พ.ค. 65 น้ำท่วมหน้างาน ไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 31 พ.ค. 65 เวลา 16-17.00 น. ฝนตกไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 3 มิ.ย. 65 ฝนตกไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 15 มิ.ย. 65 ช่วงเช้าฝนตกหนักไม่สามารถทำงานได้
 - วันที่ 16 มิ.ย. 65 ช่วงเช้าฝนตก ทำให้ไม่สามารถทำงานอย่างต่อเนื่องได้