เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) บ้านจอร์จ บางพลัด
สถานที่ก่อสร้าง บางพลัด
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 365
วันที่เริ่มก่อสร้าง 13 ตุลาคม 2564
วันที่ครบกำหนด 12 ตุลาคม 2565
วันที่รายงาน 7 ��������������������������� 2564
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง No

ความคืยหน้าของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2564