เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) Selectcon service
สถานที่ก่อสร้าง เกศินีวิลล์
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง
วันที่เริ่มก่อสร้าง
วันที่ครบกำหนด
วันที่รายงาน 9 ��������������������������� 2564
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง

ความคืบหน้าของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2564