เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) x seal interactive
สถานที่ก่อสร้าง สุขุมวิท50
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 365
วันที่เริ่มก่อสร้าง 24 เมษายน 2564
วันที่ครบกำหนด 23 เมษายน 2565
วันที่รายงาน 15 ��������������������������� 2565
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง No


รายงานผลการทำงานผู้รับเหมา
วันที่ ...15/11/65.....

งวดงาน ที่ 14
รายละเอียดงวดงาน

1. งาน...ฝ้าเพดานภายใน, ภายนอก​ C2, C4
    ความคืบหน้า..0%...
2. งาน...ปูกระเบื้อง​ผนัง​ห้องน้ำ​
    ความคืบหน้า..20%..
03. งาน...ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ
    ความคืบหน้า..0..%..
4. งาน...ทาสี​ ผนัง, ฝ้า
     ความคืบหน้า..10.%..
งานที่ทำในวันนี้
1. งาน.....ปูกระเบื้ิองผนังห้องน้ำ
    การตรวจสอบ........
2. งาน...หาลายปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ
    การตรวจสอบ........
3. งาน...ฉาบปูนสกิมผนัง
    การตรวจสอบ.......

 

แรงงานที่ทำในวันนี้

ช่าง..ไม้..      จำนวน..1....คน
ช่าง เหล็ก..  จำนวน..1...คน
ช่าง..ปูน..จำนวน..1...คน
กรรมกร...2....  คน

วัสดุที่เข้าหน่วยงานในวันนี้
1.....
2..... 
3.....

คนที่ทำการควบคุมงานในวันนี้
เฮดแมนนาย  ติ้ง
โฟร์แมน.........
วิศวกร...............
ผู้รับเหมา....อมรเทพ

ปัญหาและอุปสรรค
1......
2.....
3.....

เรื่องที่ขอให้ช่วย
1......
2.....
3.....

สภาพอากาศ...ปกติ

 


รายงานผลการทำงานผู้รับเหมา
วันที่ ...16/11/65.....

งวดงาน ที่ 14
รายละเอียดงวดงาน

1. งาน...ฝ้าเพดานภายใน, ภายนอก​ C2, C4
    ความคืบหน้า..0%...
2. งาน...ปูกระเบื้อง​ผนัง​ห้องน้ำ​
    ความคืบหน้า..30%..
03. งาน...ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ
    ความคืบหน้า..0..%..
4. งาน...ทาสี​ ผนัง, ฝ้า
     ความคืบหน้า..20.%..
งานที่ทำในวันนี้
1. งาน.....ปูกระเบื้ิองผนังห้องน้ำ
    การตรวจสอบ........
2. งาน...หาลายปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ
    การตรวจสอบ........
3. งาน...ฉาบปูนสกิมผนัง
    การตรวจสอบ.......

 

แรงงานที่ทำในวันนี้

ช่าง..ไม้..      จำนวน..1....คน
ช่าง เหล็ก..  จำนวน..1...คน
ช่าง..ปูน..จำนวน..1...คน
กรรมกร...2....  คน

วัสดุที่เข้าหน่วยงานในวันนี้
1.....
2..... 
3.....

คนที่ทำการควบคุมงานในวันนี้
เฮดแมนนาย  ติ้ง
โฟร์แมน.........
วิศวกร...............
ผู้รับเหมา....อมรเทพ

ปัญหาและอุปสรรค
1......
2.....
3.....

เรื่องที่ขอให้ช่วย
1......
2.....
3.....

สภาพอากาศ...ปกติ

 


รายงานผลการทำงานผู้รับเหมา
วันที่ ...17/11/65.....

งวดงาน ที่ 14
รายละเอียดงวดงาน

1. งาน...ฝ้าเพดานภายใน, ภายนอก​ C2, C4
    ความคืบหน้า..0%...
2. งาน...ปูกระเบื้อง​ผนัง​ห้องน้ำ​
    ความคืบหน้า..30%..
03. งาน...ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ
    ความคืบหน้า..0..%..
4. งาน...ทาสี​ ผนัง, ฝ้า
     ความคืบหน้า..20.%..
งานที่ทำในวันนี้
1. งาน.....ปูกระเบื้ิองผนังห้องน้ำ
    การตรวจสอบ........
2. งาน...หาลายปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ
    การตรวจสอบ........
3. งาน...ฉาบปูนสกิมผนัง
    การตรวจสอบ.......

 

แรงงานที่ทำในวันนี้

ช่าง..ไม้..      จำนวน..1....คน
ช่าง เหล็ก..  จำนวน..1...คน
ช่าง..ปูน..จำนวน..1...คน
กรรมกร...2....  คน

วัสดุที่เข้าหน่วยงานในวันนี้
1.....สี
2..... 
3.....

คนที่ทำการควบคุมงานในวันนี้
เฮดแมนนาย  ติ้ง
โฟร์แมน.........
วิศวกร...............
ผู้รับเหมา....อมรเทพ

ปัญหาและอุปสรรค
1......
2.....
3.....

เรื่องที่ขอให้ช่วย
1......
2.....
3.....

สภาพอากาศ...ปกติ

 

 


รายงานผลการทำงานผู้รับเหมา
วันที่ ...18/11/65.....

งวดงาน ที่ 14
รายละเอียดงวดงาน

1. งาน...ฝ้าเพดานภายใน, ภายนอก​ C2, C4
    ความคืบหน้า..0%...
2. งาน...ปูกระเบื้อง​ผนัง​ห้องน้ำ​
    ความคืบหน้า..30%..
03. งาน...ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ
    ความคืบหน้า..0..%..
4. งาน...ทาสี​ ผนัง, ฝ้า
     ความคืบหน้า..20.%..
งานที่ทำในวันนี้
1. งาน.....ปูกระเบื้ิองผนังห้องน้ำ
    การตรวจสอบ........
2. งาน...หาลายปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ
    การตรวจสอบ........
3. งาน...ฉาบปูนสกิมผนัง
    การตรวจสอบ.......

 

แรงงานที่ทำในวันนี้

ช่าง..ไม้..      จำนวน..1....คน
ช่าง เหล็ก..  จำนวน..1...คน
ช่าง..ปูน..จำนวน..1...คน
กรรมกร...2....  คน

วัสดุที่เข้าหน่วยงานในวันนี้
1.....
2..... 
3.....

คนที่ทำการควบคุมงานในวันนี้
เฮดแมนนาย  ติ้ง
โฟร์แมน.........
วิศวกร...............
ผู้รับเหมา....อมรเทพ

ปัญหาและอุปสรรค
1......
2.....
3.....

เรื่องที่ขอให้ช่วย
1......
2.....
3.....

สภาพอากาศ...ปกติ

 

 


รายงานผลการทำงานผู้รับเหมา
วันที่ ...19/11/65.....

งวดงาน ที่ 14
รายละเอียดงวดงาน

1. งาน...ฝ้าเพดานภายใน, ภายนอก​ C2, C4
    ความคืบหน้า..0%...
2. งาน...ปูกระเบื้อง​ผนัง​ห้องน้ำ​
    ความคืบหน้า..50%..
03. งาน...ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ
    ความคืบหน้า..0..%..
4. งาน...ทาสี​ ผนัง, ฝ้า
     ความคืบหน้า..20.%..
งานที่ทำในวันนี้
1. งาน.....ปูกระเบื้ิองผนังห้องน้ำ
    การตรวจสอบ........
2. งาน...ทาสีรองพื้นภายนอก
    การตรวจสอบ........
3. งาน...
    การตรวจสอบ.......

 

แรงงานที่ทำในวันนี้

ช่าง..สี..      จำนวน..2....คน
ช่าง กระเบื้อง..  จำนวน..2...คน
ช่าง..ปูน..จำนวน..2...คน
กรรมกร...1....  คน

วัสดุที่เข้าหน่วยงานในวันนี้
1.....
2..... 
3.....

คนที่ทำการควบคุมงานในวันนี้
เฮดแมนนาย  ติ้ง
โฟร์แมน.........
วิศวกร...............
ผู้รับเหมา....อมรเทพ

ปัญหาและอุปสรรค
1......
2.....
3.....

เรื่องที่ขอให้ช่วย
1......
2.....
3.....

สภาพอากาศ...ปกติ

 


รายงานผลการทำงานผู้รับเหมา
วันที่ ...21/11/65.....

งวดงาน ที่ 14
รายละเอียดงวดงาน

1. งาน...ฝ้าเพดานภายใน, ภายนอก​ C2, C4
    ความคืบหน้า..0%...
2. งาน...ปูกระเบื้อง​ผนัง​ห้องน้ำ​
    ความคืบหน้า..60%..
03. งาน...ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ
    ความคืบหน้า..0..%..
4. งาน...ทาสี​ ผนัง, ฝ้า
     ความคืบหน้า..20.%..
งานที่ทำในวันนี้
1. งาน.....ปูกระเบื้ิองผนังห้องน้ำ
    การตรวจสอบ........
2. งาน...ทาสีรองพื้นภายนอก
    การตรวจสอบ........
3. งาน...
    การตรวจสอบ.......

 

แรงงานที่ทำในวันนี้

ช่าง..สี..      จำนวน..2....คน
ช่าง กระเบื้อง..  จำนวน..2...คน
ช่าง..ปูน..จำนวน..2...คน
กรรมกร...1....  คน

วัสดุที่เข้าหน่วยงานในวันนี้
1.....
2..... 
3.....

คนที่ทำการควบคุมงานในวันนี้
เฮดแมนนาย  ติ้ง
โฟร์แมน.........
วิศวกร...............
ผู้รับเหมา....อมรเทพ

ปัญหาและอุปสรรค
1......
2.....
3.....

เรื่องที่ขอให้ช่วย
1......
2.....
3.....

สภาพอากาศ...ปกติ

 


รายงานผลการทำงานผู้รับเหมา
วันที่ ...22/11/65.....

งวดงาน ที่ 14
รายละเอียดงวดงาน

1. งาน...ฝ้าเพดานภายใน, ภายนอก​ C2, C4
    ความคืบหน้า..0%...
2. งาน...ปูกระเบื้อง​ผนัง​ห้องน้ำ​
    ความคืบหน้า..60%..
03. งาน...ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ
    ความคืบหน้า..0..%..
4. งาน...ทาสี​ ผนัง, ฝ้า
     ความคืบหน้า..20.%..
งานที่ทำในวันนี้
1. งาน.....ปูกระเบื้ิองผนังห้องน้ำ
    การตรวจสอบ........
2. งาน...ทาสีรองพื้นภายนอก
    การตรวจสอบ........
3. งาน...
    การตรวจสอบ.......

 

แรงงานที่ทำในวันนี้

ช่าง..สี..      จำนวน..2....คน
ช่าง กระเบื้อง..  จำนวน..2...คน
ช่าง..ปูน..จำนวน..2...คน
กรรมกร...1....  คน

วัสดุที่เข้าหน่วยงานในวันนี้
1.....
2..... 
3.....

คนที่ทำการควบคุมงานในวันนี้
เฮดแมนนาย  ติ้ง
โฟร์แมน.........
วิศวกร...............
ผู้รับเหมา....อมรเทพ

ปัญหาและอุปสรรค
1......
2.....
3.....

เรื่องที่ขอให้ช่วย
1......
2.....
3.....

สภาพอากาศ...ปกติ

 

 


รายงานผลการทำงานผู้รับเหมา
วันที่ ...23/11/65.....

งวดงาน ที่ 14
รายละเอียดงวดงาน

1. งาน...ฝ้าเพดานภายใน, ภายนอก​ C2, C4
    ความคืบหน้า..0%...
2. งาน...ปูกระเบื้อง​ผนัง​ห้องน้ำ​
    ความคืบหน้า..60%..
03. งาน...ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ
    ความคืบหน้า..0..%..
4. งาน...ทาสี​ ผนัง, ฝ้า
     ความคืบหน้า..20.%..
งานที่ทำในวันนี้
1. งาน.....ปูกระเบื้ิองผนังห้องน้ำ
    การตรวจสอบ........
2. งาน...ทาสีรองพื้นภายนอก
    การตรวจสอบ........
3. งาน...
    การตรวจสอบ.......

 

แรงงานที่ทำในวันนี้

ช่าง..สี..      จำนวน..2....คน
ช่าง กระเบื้อง..  จำนวน..2...คน
ช่าง..ปูน..จำนวน..2...คน
กรรมกร...1....  คน

วัสดุที่เข้าหน่วยงานในวันนี้
1.....ปูนซีเมนต์​
2.....ท่อpvc
3.....บ่อพัก
4.เหล็กรางน้ำ

คนที่ทำการควบคุมงานในวันนี้
เฮดแมนนาย  ติ้ง
โฟร์แมน.........
วิศวกร...............
ผู้รับเหมา....อมรเทพ

ปัญหาและอุปสรรค
1......
2.....
3.....

เรื่องที่ขอให้ช่วย
1......
2.....
3.....

สภาพอากาศ...ปกติ

 

 


รายงานผลการทำงานผู้รับเหมา
วันที่ ...24/11/65.....

งวดงาน ที่ 14
รายละเอียดงวดงาน

1. งาน...ฝ้าเพดานภายใน, ภายนอก​ C2, C4
    ความคืบหน้า..0%...
2. งาน...ปูกระเบื้อง​ผนัง​ห้องน้ำ​
    ความคืบหน้า..60%..
03. งาน...ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ
    ความคืบหน้า..0..%..
4. งาน...ทาสี​ ผนัง, ฝ้า
     ความคืบหน้า..30.%..
งานที่ทำในวันนี้
1. งาน.....ปูกระเบื้ิองผนังห้องน้ำ
    การตรวจสอบ........
2. งาน...ทาสีรองพื้นภายนอก
    การตรวจสอบ........
3. งาน...
    การตรวจสอบ.......

 

แรงงานที่ทำในวันนี้

ช่าง..สี..      จำนวน..2....คน
ช่าง กระเบื้อง..  จำนวน..2...คน
ช่าง..ปูน..จำนวน..2...คน
กรรมกร...1....  คน

วัสดุที่เข้าหน่วยงานในวันนี้
1.....
2.....
3.....

คนที่ทำการควบคุมงานในวันนี้
เฮดแมนนาย  ติ้ง
โฟร์แมน.........
วิศวกร...............
ผู้รับเหมา....อมรเทพ

ปัญหาและอุปสรรค
1......
2.....
3.....

เรื่องที่ขอให้ช่วย
1......
2.....
3.....

สภาพอากาศ...ปกติ

 

 


รายงานผลการทำงานผู้รับเหมา
วันที่ ...24/11/65.....

งวดงาน ที่ 14
รายละเอียดงวดงาน

1. งาน...ฝ้าเพดานภายใน, ภายนอก​ C2, C4
    ความคืบหน้า..0%...
2. งาน...ปูกระเบื้อง​ผนัง​ห้องน้ำ​
    ความคืบหน้า..60%..
03. งาน...ปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ
    ความคืบหน้า..0..%..
4. งาน...ทาสี​ ผนัง, ฝ้า
     ความคืบหน้า..30.%..
งานที่ทำในวันนี้
1. งาน.....ปูกระเบื้ิองผนังห้องน้ำ
    การตรวจสอบ........
2. งาน...ทาสีรองพื้นภายนอก
    การตรวจสอบ........
3. งาน...
    การตรวจสอบ.......

 

แรงงานที่ทำในวันนี้

ช่าง..สี..      จำนวน..2....คน
ช่าง กระเบื้อง..  จำนวน..2...คน
ช่าง..ปูน..จำนวน..2...คน
กรรมกร...1....  คน

วัสดุที่เข้าหน่วยงานในวันนี้
1.....
2.....
3.....

คนที่ทำการควบคุมงานในวันนี้
เฮดแมนนาย  ติ้ง
โฟร์แมน.........
วิศวกร...............
ผู้รับเหมา....อมรเทพ

ปัญหาและอุปสรรค
1......
2.....
3.....

เรื่องที่ขอให้ช่วย
1......
2.....
3.....

สภาพอากาศ...ปกติ