เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) x seal interactive
สถานที่ก่อสร้าง สุขุมวิท50
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 365
วันที่เริ่มก่อสร้าง 24 เมษายน 2564
วันที่ครบกำหนด 23 เมษายน 2565
วันที่รายงาน 11 ��������������������� 2565
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง No

รายงานผลการทำงานผู้รับเหมา
วันที่ ...12/9/65.....

งวดงาน ที่ 12 งาน
รายละเอียดงวดงาน

1. งาน... ฉาบผนังภายนอกและโครงสร้างภายนอก
    ความคืบหน้า..70%...
2. งาน...จับเซี้ยม
    ความคืบหน้า..90%..
03. งาน...ร่องPVC 1×1 cm.
    ความคืบหน้า..90..%..
4. งาน...จับปุ่มปูน
     ความคืบหน้า..90..%..
5. งาน...ติดตาข่ายกันร้าว
     ความคืบหน้า..90...%..
6.  งาน...
     ความคืบหน้า..0.%..
งานที่ทำในวันนี้
1. งาน.....จับเซี้ยม
    การตรวจสอบ........
2. งาน...จับปุ่นปูน
    การตรวจสอบ........
3. งาน......ฉาบปูนภายนอก
    การตรวจสอบ.......

 

แรงงานที่ทำในวันนี้

ช่าง..ไม้..      จำนวน..3....คน
ช่าง เหล็ก..  จำนวน..1...คน
ช่าง..ก่ออิฐ..จำนวน..2...คน
กรรมกร...1....  คน

วัสดุที่เข้าหน่วยงานในวันนี้
1.....
2.....
3.....

คนที่ทำการควบคุมงานในวันนี้
เฮดแมนนาย  ธง
โฟร์แมน.........
วิศวกร...............
ผู้รับเหมา....อมรเทพ

ปัญหาและอุปสรรค
1......
2.....
3.....

เรื่องที่ขอให้ช่วย
1......
2.....
3.....

สภาพอากาศ...ปกติ

 

รายงานผลการทำงานผู้รับเหมา
วันที่ ...13/9/65.....

งวดงาน ที่ 12 งาน
รายละเอียดงวดงาน

1. งาน... ฉาบผนังภายนอกและโครงสร้างภายนอก
    ความคืบหน้า..70%...
2. งาน...จับเซี้ยม
    ความคืบหน้า..90%..
03. งาน...ร่องPVC 1×1 cm.
    ความคืบหน้า..90..%..
4. งาน...จับปุ่มปูน
     ความคืบหน้า..90..%..
5. งาน...ติดตาข่ายกันร้าว
     ความคืบหน้า..90...%..
6.  งาน...
     ความคืบหน้า..0.%..
งานที่ทำในวันนี้
1. งาน.....จับเซี้ยม
    การตรวจสอบ........
2. งาน...จับปุ่นปูน
    การตรวจสอบ........
3. งาน......ฉาบปูนภายนอก
    การตรวจสอบ.......

 

แรงงานที่ทำในวันนี้

ช่าง..ไม้..      จำนวน..3....คน
ช่าง เหล็ก..  จำนวน..1...คน
ช่าง..ก่ออิฐ..จำนวน..2...คน
กรรมกร...1....  คน

วัสดุที่เข้าหน่วยงานในวันนี้
1.....
2.....
3.....

คนที่ทำการควบคุมงานในวันนี้
เฮดแมนนาย  ธง
โฟร์แมน.........
วิศวกร...............
ผู้รับเหมา....อมรเทพ

ปัญหาและอุปสรรค
1......
2.....
3.....

เรื่องที่ขอให้ช่วย
1......
2.....
3.....

สภาพอากาศ...ฝนตก

 

รายงานผลการทำงานผู้รับเหมา
วันที่ ...14/9/65.....

งวดงาน ที่ 12 งาน
รายละเอียดงวดงาน

1. งาน... ฉาบผนังภายนอกและโครงสร้างภายนอก
    ความคืบหน้า..70%...
2. งาน...จับเซี้ยม
    ความคืบหน้า..90%..
03. งาน...ร่องPVC 1×1 cm.
    ความคืบหน้า..90..%..
4. งาน...จับปุ่มปูน
     ความคืบหน้า..90..%..
5. งาน...ติดตาข่ายกันร้าว
     ความคืบหน้า..90...%..
6.  งาน...
     ความคืบหน้า..0.%..
งานที่ทำในวันนี้
1. งาน.....จับเซี้ยม
    การตรวจสอบ........
2. งาน...จับปุ่นปูน
    การตรวจสอบ........
3. งาน......ฉาบปูนภายนอก
    การตรวจสอบ.......

 

แรงงานที่ทำในวันนี้

ช่าง..ไม้..      จำนวน..3....คน
ช่าง เหล็ก..  จำนวน..1...คน
ช่าง..ก่ออิฐ..จำนวน..2...คน
กรรมกร...1....  คน

วัสดุที่เข้าหน่วยงานในวันนี้
1.....
2.....
3.....

คนที่ทำการควบคุมงานในวันนี้
เฮดแมนนาย  ธง
โฟร์แมน.........
วิศวกร...............
ผู้รับเหมา....อมรเทพ

ปัญหาและอุปสรรค
1......
2.....
3.....

เรื่องที่ขอให้ช่วย
1......
2.....
3.....

สภาพอากาศ...ปกติ

 

รายงานผลการทำงานผู้รับเหมา
วันที่ ...15/9/65.....

งวดงาน ที่ 12 งาน
รายละเอียดงวดงาน

1. งาน... ฉาบผนังภายนอกและโครงสร้างภายนอก
    ความคืบหน้า..90%...
2. งาน...จับเซี้ยม
    ความคืบหน้า..100%..
03. งาน...ร่องPVC 1×1 cm.
    ความคืบหน้า..100..%..
4. งาน...จับปุ่มปูน
     ความคืบหน้า..100..%..
5. งาน...ติดตาข่ายกันร้าว
     ความคืบหน้า..100...%..
6.  งาน...
     ความคืบหน้า..0.%..
งานที่ทำในวันนี้
1. งาน.....จับเซี้ยม
    การตรวจสอบ........
2. งาน...จับปุ่นปูน
    การตรวจสอบ........
3. งาน......ฉาบปูนภายนอก
    การตรวจสอบ.......

 

แรงงานที่ทำในวันนี้

ช่าง..ไม้..      จำนวน..3....คน
ช่าง เหล็ก..  จำนวน..1...คน
ช่าง..ก่ออิฐ..จำนวน..3...คน
กรรมกร...2....  คน

วัสดุที่เข้าหน่วยงานในวันนี้
1.....
2.....
3.....

คนที่ทำการควบคุมงานในวันนี้
เฮดแมนนาย  ธง
โฟร์แมน.........
วิศวกร...............
ผู้รับเหมา....อมรเทพ

ปัญหาและอุปสรรค
1......
2.....
3.....

เรื่องที่ขอให้ช่วย
1......
2.....
3.....

สภาพอากาศ...ปกติ

 

รายงานผลการทำงานผู้รับเหมา
วันที่ ...16/9/65.....

งวดงาน ที่ 12 งาน
รายละเอียดงวดงาน

1. งาน... ฉาบผนังภายนอกและโครงสร้างภายนอก
    ความคืบหน้า..90%...
2. งาน...จับเซี้ยม
    ความคืบหน้า..100%..
03. งาน...ร่องPVC 1×1 cm.
    ความคืบหน้า..100..%..
4. งาน...จับปุ่มปูน
     ความคืบหน้า..100..%..
5. งาน...ติดตาข่ายกันร้าว
     ความคืบหน้า..100...%..
6.  งาน...
     ความคืบหน้า..0.%..
งานที่ทำในวันนี้
1. งาน.....จับเซี้ยม
    การตรวจสอบ........
2. งาน...จับปุ่นปูน
    การตรวจสอบ........
3. งาน......ฉาบปูนภายนอก
    การตรวจสอบ.......

 

แรงงานที่ทำในวันนี้

ช่าง..ไม้..      จำนวน..3....คน
ช่าง เหล็ก..  จำนวน..1...คน
ช่าง..ก่ออิฐ..จำนวน..3...คน
กรรมกร...2....  คน

วัสดุที่เข้าหน่วยงานในวันนี้
1.....
2.....
3.....

คนที่ทำการควบคุมงานในวันนี้
เฮดแมนนาย  ธง
โฟร์แมน.........
วิศวกร...............
ผู้รับเหมา....อมรเทพ

ปัญหาและอุปสรรค
1......
2.....
3.....

เรื่องที่ขอให้ช่วย
1......
2.....
3.....

สภาพอากาศ...ปกติ

 

รายงานผลการทำงานผู้รับเหมา
วันที่ ...17/9/65.....

งวดงาน ที่ 12 งาน
รายละเอียดงวดงาน

1. งาน... ฉาบผนังภายนอกและโครงสร้างภายนอก
    ความคืบหน้า..90%...
2. งาน...จับเซี้ยม
    ความคืบหน้า..100%..
03. งาน...ร่องPVC 1×1 cm.
    ความคืบหน้า..100..%..
4. งาน...จับปุ่มปูน
     ความคืบหน้า..100..%..
5. งาน...ติดตาข่ายกันร้าว
     ความคืบหน้า..100...%..
6.  งาน...
     ความคืบหน้า..0.%..
งานที่ทำในวันนี้
1. งาน.....จับเซี้ยม
    การตรวจสอบ........
2. งาน...จับปุ่นปูน
    การตรวจสอบ........
3. งาน......ฉาบปูนภายนอก
    การตรวจสอบ.......

 

แรงงานที่ทำในวันนี้

ช่าง..ไม้..      จำนวน..3....คน
ช่าง เหล็ก..  จำนวน..1...คน
ช่าง..ก่ออิฐ..จำนวน..3...คน
กรรมกร...2....  คน

วัสดุที่เข้าหน่วยงานในวันนี้
1.....
2.....
3.....

คนที่ทำการควบคุมงานในวันนี้
เฮดแมนนาย  ธง
โฟร์แมน.........
วิศวกร...............
ผู้รับเหมา....อมรเทพ

ปัญหาและอุปสรรค
1......
2.....
3.....

เรื่องที่ขอให้ช่วย
1......
2.....
3.....

สภาพอากาศ...ปกติ