เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) หาดน้ำริน
สถานที่ก่อสร้าง
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 365
วันที่เริ่มก่อสร้าง 8 มีนาคม 2564
วันที่ครบกำหนด 7 มีนาคม 2565
วันที่รายงาน 27 ������������������������ 2565
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง No


รายงานการทำงาน

วันที่27/06/65

งวดงานที่ 17
รายละเอียดของงาน
1.งานพื้น
ความคืบหน้าของงาน 40%
รายละเอียดของงาน
1.งานสุขาภิบาลภายนอก
ความคืบหน้าของงาน 35%

งวดงานที่ 21
งานที่ทำวันนี้
1.งานเก็บทำความสะอาดทั่วไป
2.งานฉาบปูนเคิบ
3.งานก่ออิฐโชว์แนว
4.งานตบบดอัดดิน/บดอัดทราย
5.งานเก็บงานกระเบื้องผนัง
6.งานเทลีนรับท้องบ่อพัก

แรงงานที่ใช้วันนี้

 1.ช่างปูน 2 คน
 2.ช่างทั่วไป 3 คน
 3.ช่างกระเบื้อง 1 คน
 4.กรรมกร 1 คน

ผู้ควบคุมงาน
  1.หัวหน้าคนงาน นางศศิธร บุตรสุวรรณ์
  2.โฟร์แมนนายพรสวรรค์ บุตรสุวรรณ์
  3. วิศวกร-
วัสดุ/เครื่องจักรเข้าหน่วยงาน
  - ไม่มี
ปัญหาอุปสรรค์
  - ไม่มี
สภาพอากาศ
  - ท้องฟ้าโปร่งใส
 


รายงานการทำงาน

วันที่28/06/65

งวดงานที่ 17
รายละเอียดของงาน
1.งานผิวพื้น
ความคืบหน้าของงาน 40%
 2.งานปูกระเบื้งพื้นห้องน้ำ
ความคืบหน้าของงาน 15%
งวดงานที่ 21
รายละเอียดของงาน
1.งานสุขาภิบาลภายนอก
ความคืบหน้าของงาน 40%

งานที่ทำวันนี้
1.งานเก็บทำความสะอาดทั่วไป
2.งานฉาบปูนเขิบ
3.งานก่ออิฐโชว์แนว
4.งานตบบดอัดดิน/บดอัดทราย
5.งานปูกระเบื้องพื้นห้องนำ้
6.งานเทลีนรับท้องบ่อพัก

แรงงานที่ใช้วันนี้

 1.ช่างปูน 2 คน
 2.ช่างทั่วไป 3 คน
 3.ช่างกระเบื้อง 1 คน
 4.กรรมกร 1 คน

ผู้ควบคุมงาน
  1.หัวหน้าคนงาน นางศศิธร บุตรสุวรรณ์
  2.โฟร์แมนนายพรสวรรค์ บุตรสุวรรณ์
  3. วิศวกร-
วัสดุ/เครื่องจักรเข้าหน่วยงาน
  - กระเบื้องพื้น120x60
  - ปูนถุง
ปัญหาอุปสรรค์
  - ไม่มี
สภาพอากาศ
  - ท้องฟ้าโปร่งใส

 


รายงานการทำงาน

วันที่29/06/65

งวดงานที่ 17
รายละเอียดของงาน
1.งานผิวพื้น
ความคืบหน้าของงาน 45%
 2.งานปูกระเบื้งพื้นห้องน้ำ
ความคืบหน้าของงาน 20%
งวดงานที่ 21
รายละเอียดของงาน
1.งานสุขาภิบาลภายนอก
ความคืบหน้าของงาน 40%

งานที่ทำวันนี้
1.งานเก็บทำความสะอาดทั่ว
2.งานก่ออิฐโชว์แนว
3.งานปรับปูนทรายพื้น
4.งานปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ

แรงงานที่ใช้วันนี้

 1.ช่างปูน 1 คน
 2.ช่างทั่วไป 2 คน
 3.ช่างกระเบื้อง 1 คน
 4.กรรมกร 1 คน

ผู้ควบคุมงาน
  1.หัวหน้าคนงาน นางศศิธร บุตรสุวรรณ์
  2.โฟร์แมนนายพรสวรรค์ บุตรสุวรรณ์
  3. วิศวกร-
วัสดุ/เครื่องจักรเข้าหน่วยงาน
  - อิฐมวลเบา
  - ปูนถุง
ปัญหาอุปสรรค์
  - ไม่มี
สภาพอากาศ
  - ท้องฟ้าโปร่งใส

 


รายงานการทำงาน

วันที่30/06/65

งวดงานที่ 17
รายละเอียดของงาน
1.งานผิวพื้น
ความคืบหน้าของงาน 45%
 2.งานปูกระเบื้งพื้นห้องน้ำ
ความคืบหน้าของงาน 30%
งวดงานที่ 21
รายละเอียดของงาน
1.งานสุขาภิบาลภายนอก
ความคืบหน้าของงาน 40%

งานที่ทำวันนี้
1.งานเก็บทำความสะอาดทั่ว
2.งานก่ออิฐโชว์แนว
3.งานปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ

แรงงานที่ใช้วันนี้

 1.ช่างปูน 1 คน
 2.ช่างทั่วไป 2 คน
 3.ช่างกระเบื้อง 1 คน
 4.กรรมกร 1 คน

ผู้ควบคุมงาน
  1.หัวหน้าคนงาน นางศศิธร บุตรสุวรรณ์
  2.โฟร์แมนนายพรสวรรค์ บุตรสุวรรณ์
  3. วิศวกร-
วัสดุ/เครื่องจักรเข้าหน่วยงาน
  - ไม่มี
ปัญหาอุปสรรค์
  - ไม่มี
สภาพอากาศ
  - ท้องฟ้าโปร่งใส

 


รายงานการทำงาน

วันที่1/07/65

งวดงานที่ 17
รายละเอียดของงาน
1.งานผิวพื้น
ความคืบหน้าของงาน 45%
 2.งานปูกระเบื้งพื้นห้องน้ำ
ความคืบหน้าของงาน 30%
งวดงานที่ 21
รายละเอียดของงาน
1.งานสุขาภิบาลภายนอก
ความคืบหน้าของงาน 50%

งานที่ทำวันนี้
1.งานเก็บทำความสะอาดทั่ว
2.งานก่ออิฐโชว์แนว
3.งานเก็บเศษกระเบื้องพื้นห้องน้ำ/ยาแนวกระเบื้อง
4.งานวางบ่อพัก
5.งานเทลีนใต้ท้องท่อระบายน้ำ

แรงงานที่ใช้วันนี้

 1.ช่างปูน 1 คน
 2.ช่างทั่วไป 2 คน
 3.ช่างกระเบื้อง 1 คน
 4.กรรมกร 1 คน

ผู้ควบคุมงาน
  1.หัวหน้าคนงาน นางศศิธร บุตรสุวรรณ์
  2.โฟร์แมนนายพรสวรรค์ บุตรสุวรรณ์
  3. วิศวกร-
วัสดุ/เครื่องจักรเข้าหน่วยงาน
  - ไม่มี
ปัญหาอุปสรรค์
  - ไม่มี
สภาพอากาศ
  - ท้องฟ้าโปร่งใส

 


รายงานการทำงาน

วันที่2/07/65

งวดงานที่ 17
รายละเอียดของงาน
1.งานผิวพื้น
ความคืบหน้าของงาน 45%
 2.งานปูกระเบื้งพื้นห้องน้ำ
ความคืบหน้าของงาน 30%
งวดงานที่ 21
รายละเอียดของงาน
1.งานสุขาภิบาลภายนอก
ความคืบหน้าของงาน 60%

งานที่ทำวันนี้
1.งานเก็บทำความสะอาดทั่ว
2.งานทำความสะอาดอิฐโชว์แนว
3.งานเก็บเศษกระเบื้องพื้นห้องน้ำ/ยาแนวกระเบื้อง
4.งานเทลีนพื้นถัฃบำบัด/พื้นบ่อซึม

แรงงานที่ใช้วันนี้

 1.ช่างปูน 1 คน
 2.ช่างทั่วไป 2 คน
 3.ช่างกระเบื้อง 1 คน
 4.กรรมกร 1 คน

ผู้ควบคุมงาน
  1.หัวหน้าคนงาน นางศศิธร บุตรสุวรรณ์
  2.โฟร์แมนนายพรสวรรค์ บุตรสุวรรณ์
  3. วิศวกร-
วัสดุ/เครื่องจักรเข้าหน่วยงาน
  - ไม่มี
ปัญหาอุปสรรค์
  - ไม่มี
สภาพอากาศ
  - ท้องฟ้าโปร่งใส