เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) หาดน้ำริน
สถานที่ก่อสร้าง
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 365
วันที่เริ่มก่อสร้าง 8 มีนาคม 2564
วันที่ครบกำหนด 7 มีนาคม 2565
วันที่รายงาน 25 ��������������������� 2565
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง No


รายงานการทำงาน

วันที่ 25/07/65

งวดงานที่ 17
รายละเอียดของงาน
1.งานผิวพื้น
ความคืบหน้าของงาน 77.5%

งวดงานที่ 18
ลายละเอียดของงาน
1.งานติดตั้งฝ้าเพดาน
ความคืบหน้าของงาน 20 %

งวดงานที่ 20
ลายละเอียดของงาน
1.งานพื้นผิวปูกระเบื้องพื้น
ความคืบหน้าของงาน 80 %
งวดงานที่ 21
รายละเอียดของงาน
1.งานสุขาภิบาลภายนอก
ความคืบหน้าของงาน 81%

งานที่ทำวันนี้

 


1.งานเก็บทำความสะอาดทั่วไป
2.งานก่ออิฐผนังงานเพิ่ม
3.งานปูกระเบื้องพื้นระเบียงสระ
4.งานติดตั้งฝ้าเพดาน
5.งานเทลีนบ่พัก
6.งานทดสอบระบบไฟฟ้า

แรงงานที่ใช้วันนี้
 1.ช่างปูน 1 คน
 2.ช่างทั่วไป 2 คน
 3.ช่างกระเบื้อง 1 คน
 4.ช่างฝ้า 2 คน
 5.ช่างไฟฟ้า 3 คน
 6.กรรมกร 1 คน

ผู้ควบคุมงาน
  1.หัวหน้าคนงานนางศศิธร บุตรสุวรรณ์
  2.โฟร์แมนนายพรสวรรค์ บุตรสุวรรณ์
  3. วิศวกร-
วัสดุ/เครื่องจักรเข้าหน่วยงาน
  - ไม่มี
ปัญหาอุปสรรค์
  - ไม่มี
สภาพอากาศ
  - ท้องฟ้าโปร่งใส


รายงานการทำงาน

วันที่ 26/07/65

งวดงานที่ 17
รายละเอียดของงาน
1.งานผิวพื้น
ความคืบหน้าของงาน 77.5%

งวดงานที่ 18
ลายละเอียดของงาน
1.งานติดตั้งฝ้าเพดาน
ความคืบหน้าของงาน 25 %

งวดงานที่ 20
ลายละเอียดของงาน
1.งานพื้นผิวปูกระเบื้องพื้น
ความคืบหน้าของงาน 82.5%
งวดงานที่ 21
รายละเอียดของงาน
1.งานสุขาภิบาลภายนอก
ความคืบหน้าของงาน 81%

งานที่ทำวันนี้
1.งานเก็บทำความสะอาดทั่วไป
2.งานก่ออิฐผนังงานเพิ่ม
3.งานปูกระเบื้องพื้น
4.งานติดตั้งฝ้าเพดาน
5.งานสะกัดคานโชว์

แรงงานที่ใช้วันนี้
 1.ช่างปูน 1 คน
 2.ช่างทั่วไป 3 คน
 3.ช่างกระเบื้อง 1 คน
 4.ช่างฝ้า 2 คน
 5.กรรมกร 1 คน

ผู้ควบคุมงาน
  1.หัวหน้าคนงานนางศศิธร บุตรสุวรรณ์
  2.โฟร์แมนนายพรสวรรค์ บุตรสุวรรณ์
  3. วิศวกร-
วัสดุ/เครื่องจักรเข้าหน่วยงาน
  - ไม่มี
ปัญหาอุปสรรค์
  - ไม่มี
สภาพอากาศ
  - ท้องฟ้าโปร่งใส


รายงานการทำงาน

วันที่ 27/07/65

งวดงานที่ 17
รายละเอียดของงาน
1.งานผิวพื้น
ความคืบหน้าของงาน 77.5%

งวดงานที่ 18
ลายละเอียดของงาน
1.งานติดตั้งฝ้าเพดาน
ความคืบหน้าของงาน 30 %

งวดงานที่ 20
ลายละเอียดของงาน
1.งานพื้นผิวปูกระเบื้องพื้น
ความคืบหน้าของงาน 85%
งวดงานที่ 21
รายละเอียดของงาน
1.งานสุขาภิบาลภายนอก
ความคืบหน้าของงาน 81%

งานที่ทำวันนี้
1.งานเก็บทำความสะอาดทั่วไป
2.งานเตรียมงานเทปูนคานโชว์
3.งานปูกระเบื้องพื้น
4.งานติดตั้งฝ้าเพดาน
5.งานฉาบผนังภายนอกงานเพิ่ม

แรงงานที่ใช้วันนี้
 1.ช่างปูน 1 คน
 2.ช่างทั่วไป 3 คน
 3.ช่างกระเบื้อง 1 คน
 4.ช่างฝ้า 2 คน
 5.ช่างไฟฟ้า 3 คน
 6.กรรมกร 1 คน

ผู้ควบคุมงาน
  1.หัวหน้าคนงานนางศศิธร บุตรสุวรรณ์
  2.โฟร์แมนนายพรสวรรค์ บุตรสุวรรณ์
  3. วิศวกร-
วัสดุ/เครื่องจักรเข้าหน่วยงาน
  - ไม่มี
ปัญหาอุปสรรค์
  - ไม่มี
สภาพอากาศ
  - ท้องฟ้าโปร่งใส


รายงานการทำงาน

วันที่ 29/07/65

งวดงานที่ 17
รายละเอียดของงาน
1.งานผิวพื้น
ความคืบหน้าของงาน 77.5%

งวดงานที่ 18
ลายละเอียดของงาน
1.งานติดตั้งฝ้าเพดาน
ความคืบหน้าของงาน 35 %

งวดงานที่ 20
ลายละเอียดของงาน
1.งานพื้นผิวปูกระเบื้องพื้น
ความคืบหน้าของงาน 85.5%
งวดงานที่ 21
รายละเอียดของงาน
1.งานสุขาภิบาลภายนอก
ความคืบหน้าของงาน 81%

งานที่ทำวันนี้
1.งานเก็บทำความสะอาดทั่วไป
2.งานซ่อมผิวคานโชว์
3.งานปูกระเบื้องพื้น/ผนัง
4.งานติดตั้งฝ้าเพดาน
5.งานฉาบผนังภายในงานเพิ่ม
6.งานทดสอบระบบไฟฟ้า

แรงงานที่ใช้วันนี้
 1.ช่างปูน 1 คน
 2.ช่างทั่วไป 3 คน
 3.ช่างกระเบื้อง 1 คน
 4.ช่างฝ้า 2 คน
 5.ช่างไฟฟ้า 3 คน
 6.กรรมกร 1 คน

ผู้ควบคุมงาน
  1.หัวหน้าคนงานนางศศิธร บุตรสุวรรณ์
  2.โฟร์แมนนายพรสวรรค์ บุตรสุวรรณ์
  3. วิศวกร-
วัสดุ/เครื่องจักรเข้าหน่วยงาน
  - ไม่มี
ปัญหาอุปสรรค์
  - ไม่มี
สภาพอากาศ
  - ท้องฟ้าโปร่งใส


รายงานการทำงาน

วันที่ 30/07/65

งวดงานที่ 17
รายละเอียดของงาน
1.งานผิวพื้น
ความคืบหน้าของงาน 77.5%

งวดงานที่ 18
ลายละเอียดของงาน
1.งานติดตั้งฝ้าเพดาน
ความคืบหน้าของงาน 40 %

งวดงานที่ 20
ลายละเอียดของงาน
1.งานพื้นผิวปูกระเบื้องพื้น
ความคืบหน้าของงาน 86%
งวดงานที่ 21
รายละเอียดของงาน
1.งานสุขาภิบาลภายนอก
ความคืบหน้าของงาน 81%

งานที่ทำวันนี้
1.งานเก็บทำความสะอาดทั่วไป
2.งานฉาบผนังงานเพิ่ม
3.งานปูกระเบื้องพื้น
4.งานติดตั้งฝ้าเพดาน
5.งานฉาบผนังภายในงานเพิ่ม

แรงงานที่ใช้วันนี้
 1.ช่างปูน 1 คน
 2.ช่างทั่วไป 3 คน
 3.ช่างกระเบื้อง 1 คน
 4.ช่างฝ้า 2 คน
 5.กรรมกร 1 คน

ผู้ควบคุมงาน
  1.หัวหน้าคนงานนางศศิธร บุตรสุวรรณ์
  2.โฟร์แมนนายพรสวรรค์ บุตรสุวรรณ์
  3. วิศวกร-
วัสดุ/เครื่องจักรเข้าหน่วยงาน
  - ไม่มี
ปัญหาอุปสรรค์
  - ไม่มี
สภาพอากาศ
  - ท้องฟ้าโปร่งใส


รายงานการทำงาน

วันที่ 31/07/65

งวดงานที่ 17
รายละเอียดของงาน
1.งานผิวพื้น
ความคืบหน้าของงาน 77.5%

งวดงานที่ 18
ลายละเอียดของงาน
1.งานติดตั้งฝ้าเพดาน
ความคืบหน้าของงาน 45 %

งวดงานที่ 20
ลายละเอียดของงาน
1.งานพื้นผิวปูกระเบื้องพื้น
ความคืบหน้าของงาน 90%
งวดงานที่ 21
รายละเอียดของงาน
1.งานสุขาภิบาลภายนอก
ความคืบหน้าของงาน 81%

งานที่ทำวันนี้
1.งานเก็บทำความสะอาดทั่วไป
2.งานวางท่อสุขาภิบาลภายนอก
3.งานปูกระเบื้องพื้น
4.งานติดตั้งฝ้าเพดาน
5.งานฉาบเก็บผิวพื้น

แรงงานที่ใช้วันนี้
 1.ช่างปูน 1 คน
 2.ช่างทั่วไป 3 คน
 3.ช่างกระเบื้อง 1 คน
 4.ช่างฝ้า 2 คน
 5.กรรมกร 1 คน

ผู้ควบคุมงาน
  1.หัวหน้าคนงานนางศศิธร บุตรสุวรรณ์
  2.โฟร์แมนนายพรสวรรค์ บุตรสุวรรณ์
  3. วิศวกร-
วัสดุ/เครื่องจักรเข้าหน่วยงาน
  - ไม่มี
ปัญหาอุปสรรค์
  - ไม่มี
สภาพอากาศ
  - ท้องฟ้าโปร่งใส