เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) หาดน้ำริน
สถานที่ก่อสร้าง
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 365
วันที่เริ่มก่อสร้าง 8 มีนาคม 2564
วันที่ครบกำหนด 7 มีนาคม 2565
วันที่รายงาน 20 ������������������������ 2565
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง No

รายงานการทำงาน

วันที่20/06/65

งวดงานที่ 17
รายละเอียดของงาน
1.งานพื้น
ความคืบหน้าของงาน 5.25%
งานที่ทำวันนี้
1.งานเก็บทำความสะอาดทั่วไป
2. งานจับคันปูนพื้น
3.งานเทปรับระดับปูนทรายในห้องน้ำ
4. งานก่ออิฐโชว์แนว
แรงงานที่ใช้วันนี้
 1.ช่างปูน 1 คน
 2.ช่างทั่วไป 2 คน
 3.ช่างกระเบื้อง 1 คน
 4.กรรมกร 1 คน

ผู้ควบคุมงาน
  1.หัวหน้าคนงาน นางศศิธร บุตรสุวรรณ์
  2.โฟร์แมนนายพรสวรรค์ บุตรสุวรรณ์
  3. วิศวกร-
วัสดุ/เครื่องจักรเข้าหน่วยงาน
  - ไม่มี
ปัญหาอุปสรรค์
  - ไม่มี
สภาพอากาศ
  - ท้องฟ้าโปร่งใส

รายงานการทำงาน

วันที่21/06/65

งวดงานที่ 17
รายละเอียดของงาน
1.งานพื้น
ความคืบหน้าของงาน 6%
รายละเอียดของงาน
1.งานขุดดิน
ความคืบหน้าของงาน 25%
งวดงานที่ 21
งานที่ทำวันนี้
1.งานเก็บทำความสะอาดทั่วไป
2. งานจับคันปูนพื้น
3.งานขุดปรับระดับดินวางฐานรากถังแซท/วางท่อ
4. งานก่ออิฐโชว์แนว
แรงงานที่ใช้วันนี้
 1.ช่างปูน 1 คน
 2.ช่างทั่วไป 2 คน
 3.ช่างกระเบื้อง 1 คน
 4.กรรมกร 1 คน

ผู้ควบคุมงาน
  1.หัวหน้าคนงาน นางศศิธร บุตรสุวรรณ์
  2.โฟร์แมนนายพรสวรรค์ บุตรสุวรรณ์
  3. วิศวกร-
วัสดุ/เครื่องจักรเข้าหน่วยงาน
  - แบ็คโฮ
ปัญหาอุปสรรค์
  - ไม่มี
สภาพอากาศ
  - ท้องฟ้าโปร่งใส

รายงานการทำงาน

วันที่22/06/65

งวดงานที่ 17
รายละเอียดของงาน
1.งานพื้น
ความคืบหน้าของงาน 15 %
รายละเอียดของงาน
1.งานขุดดิน
ความคืบหน้าของงาน 25%

งวดงานที่ 21
งานที่ทำวันนี้
1.งานเก็บทำความสะอาดทั่วไป
2.งานเทปูนปรับระดับ
3. งานก่ออิฐโชว์แนว
แรงงานที่ใช้วันนี้
 1.ช่างปูน 2 คน
 2.ช่างทั่วไป 3 คน
 3.ช่างกระเบื้อง 1 คน
 4.กรรมกร 1 คน

ผู้ควบคุมงาน
  1.หัวหน้าคนงาน นางศศิธร บุตรสุวรรณ์
  2.โฟร์แมนนายพรสวรรค์ บุตรสุวรรณ์
  3. วิศวกร-
วัสดุ/เครื่องจักรเข้าหน่วยงาน
  - ไม่มี
ปัญหาอุปสรรค์
  - ไม่มี
สภาพอากาศ
  - ท้องฟ้าโปร่งใส
 

รายงานการทำงาน

วันที่23/06/65

งวดงานที่ 17
รายละเอียดของงาน
1.งานพื้น
ความคืบหน้าของงาน 25 %
รายละเอียดของงาน
1.งานขุดดิน
ความคืบหน้าของงาน 25%

งวดงานที่ 21
งานที่ทำวันนี้
1.งานเก็บทำความสะอาดทั่วไป
2.งานเทปูนปรับระดับ
3. งานก่ออิฐโชว์แนว
4.งาน ทา น้ำยา กันซึม
แรงงานที่ใช้วันนี้
 1.ช่างปูน 2 คน
 2.ช่างทั่วไป 3 คน
 3.ช่างกระเบื้อง 1 คน
 4.กรรมกร 1 คน

ผู้ควบคุมงาน
  1.หัวหน้าคนงาน นางศศิธร บุตรสุวรรณ์
  2.โฟร์แมนนายพรสวรรค์ บุตรสุวรรณ์
  3. วิศวกร-
วัสดุ/เครื่องจักรเข้าหน่วยงาน
  - ไม่มี
ปัญหาอุปสรรค์
  - มีปัญหาเล็กน้อย
สภาพอากาศ
  - ฝนตก
 

รายงานการทำงาน

วันที่24/06/65

งวดงานที่ 17
รายละเอียดของงาน
1.งานพื้น
ความคืบหน้าของงาน 40%
รายละเอียดของงาน
1.งานขุดดิน
ความคืบหน้าของงาน 25%

งวดงานที่ 21
งานที่ทำวันนี้
1.งานเก็บทำความสะอาดทั่วไป
2.งานเทปูนปรับระดับ
3. งานก่ออิฐโชว์แนว
แรงงานที่ใช้วันนี้
 1.ช่างปูน 2 คน
 2.ช่างทั่วไป 3 คน
 3.ช่างกระเบื้อง 1 คน
 4.กรรมกร 1 คน

ผู้ควบคุมงาน
  1.หัวหน้าคนงาน นางศศิธร บุตรสุวรรณ์
  2.โฟร์แมนนายพรสวรรค์ บุตรสุวรรณ์
  3. วิศวกร-
วัสดุ/เครื่องจักรเข้าหน่วยงาน
  - ไม่มี
ปัญหาอุปสรรค์
  - ไม่มี
สภาพอากาศ
  - ท้องฟ้าโปร่งใส
 

รายงานการทำงาน

วันที่26/06/65

งวดงานที่ 17
รายละเอียดของงาน
1.งานพื้น
ความคืบหน้าของงาน 40%
รายละเอียดของงาน
1.งานขุดดิน
ความคืบหน้าของงาน 25%

งวดงานที่ 21
งานที่ทำวันนี้
1.งานเก็บทำความสะอาดทั่วไป
2.งานจับคันปูนพื้น
3.งานเก็บงานขอบประตู
4.งานทากันซึม
แรงงานที่ใช้วันนี้
 1.ช่างปูน 2 คน
 2.ช่างทั่วไป 3 คน
 3.ช่างกระเบื้อง 1 คน
 4.กรรมกร 1 คน

ผู้ควบคุมงาน
  1.หัวหน้าคนงาน นางศศิธร บุตรสุวรรณ์
  2.โฟร์แมนนายพรสวรรค์ บุตรสุวรรณ์
  3. วิศวกร-
วัสดุ/เครื่องจักรเข้าหน่วยงาน
  - ไม่มี
ปัญหาอุปสรรค์
  - ไม่มี
สภาพอากาศ
  - ฝนตกเล็กน้อย