เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) หาดน้ำริน
สถานที่ก่อสร้าง
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 365
วันที่เริ่มก่อสร้าง 8 มีนาคม 2564
วันที่ครบกำหนด 7 มีนาคม 2565
วันที่รายงาน 18 ��������������������� 2565
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง No


รายงานการทำงาน

วันที่ 18/07/65

งวดงานที่ 17
รายละเอียดของงาน
1.งานผิวพื้น
ความคืบหน้าของงาน 70%
งวดงานที่ 20
ลายละเอียดของงาน
1.งานพื้นผิวปูกระเบื้องพื้น
ความคืบหน้าของงาน 60 %
งวดงานที่ 21
รายละเอียดของงาน
1.งานสุขาภิบาลภายนอก
ความคืบหน้าของงาน 75%

งานที่ทำวันนี้
1.งานเก็บทำความสะอาดทั่ว
2.งานทำทับหลังผนังโรงจอดรถ
3.งานจับคันปูนพื้น
4.งานก่ออิฐผนังโรงจอดรถ
5.งานบดอัดดิน/บดอัดทราย ถังบำบัด2
6.งานเทลีนพื้นถังบำบัด2
แรงงานที่ใช้วันนี้

 1.ช่างปูน 2 คน
 2.ช่างทั่วไป 2 คน
 3.กรรมกร 1 คน

ผู้ควบคุมงาน
  1.หัวหน้าคนงาน นางศศิธร บุตรสุวรรณ์
  2.โฟร์แมนนายพรสวรรค์ บุตรสุวรรณ์
  3. วิศวกร-
วัสดุ/เครื่องจักรเข้าหน่วยงาน
  - ไม่มี
ปัญหาอุปสรรค์
  - ไม่มี
สภาพอากาศ
  - ท้องฟ้าโปร่งใส

 


รายงานการทำงาน

วันที่ 19/07/65

งวดงานที่ 17
รายละเอียดของงาน
1.งานผิวพื้น
ความคืบหน้าของงาน 75%
งวดงานที่ 20
ลายละเอียดของงาน
1.งานพื้นผิวปูกระเบื้องพื้น
ความคืบหน้าของงาน 60 %
งวดงานที่ 21
รายละเอียดของงาน
1.งานสุขาภิบาลภายนอก
ความคืบหน้าของงาน 75%

งานที่ทำวันนี้
1.งานเก็บทำความสะอาดทั่วไป
2.งานเทปูปรับระดับพื้น

แรงงานที่ใช้วันนี้

 1.ช่างปูน 1 คน
 2.ช่างทั่วไป 2 คน
 3.กรรมกร 1 คน

ผู้ควบคุมงาน
  1.หัวหน้าคนงานนายจันดา
  2.โฟร์แมน-
  3. วิศวกร-
วัสดุ/เครื่องจักรเข้าหน่วยงาน
  - ไม่มี
ปัญหาอุปสรรค์
  - กระเบื้อง
  - ปูนถุง/อิฐมวลเบา
สภาพอากาศ
  - ท้องฟ้าโปร่งใส

 


รายงานการทำงาน

วันที่ 20/07/65

งวดงานที่ 17
รายละเอียดของงาน
1.งานผิวพื้น
ความคืบหน้าของงาน 77.5%
งวดงานที่ 20
ลายละเอียดของงาน
1.งานพื้นผิวปูกระเบื้องพื้น
ความคืบหน้าของงาน 65 %
งวดงานที่ 21
รายละเอียดของงาน
1.งานสุขาภิบาลภายนอก
ความคืบหน้าของงาน 75%

งานที่ทำวันนี้
1.งานเก็บทำความสะอาดทั่วไป
2.งานเทปูปรับระดับพื้น
3.งานปูกระเบื้องพื้น
4.งานกรบดินถังบำบัด
5.งานก่ออิฐมวลเบาโรงจอดรถ
แรงงานที่ใช้วันนี้

 1.ช่างปูน 1 คน
 2.ช่างทั่วไป 2 คน
 3.กรรมกร 1 คน

ผู้ควบคุมงาน
  1.หัวหน้าคนงานนายจันดา
  2.โฟร์แมน-
  3. วิศวกร-
วัสดุ/เครื่องจักรเข้าหน่วยงาน
  - ไม่มี
ปัญหาอุปสรรค์
  - ไม่มี
สภาพอากาศ
  - ท้องฟ้าโปร่งใส

 


รายงานการทำงาน

วันที่ 21/07/65

งวดงานที่ 17
รายละเอียดของงาน
1.งานผิวพื้น
ความคืบหน้าของงาน 77.5%

งวดงานที่ 20
ลายละเอียดของงาน
1.งานพื้นผิวปูกระเบื้องพื้น
ความคืบหน้าของงาน 65 %
งวดงานที่ 21
รายละเอียดของงาน
1.งานสุขาภิบาลภายนอก
ความคืบหน้าของงาน 75%

งานที่ทำวันนี้
1.งานเก็บทำความสะอาดทั่วไป
2.งานขัดเก็บงานผนังห้อง
3.งานเก็บงานกระเบื้องพื้น
4.งานติดตั้งโครง ฝ้า
แรงงานที่ใช้วันนี้

 1.ช่างปูน 1 คน
 2.ช่างทั่วไป 2 คน
 3.ช่างกระเบื้อง 1 คน
 4.ช่างฝ้า 2 คน
 5.กรรมกร 1 คน

ผู้ควบคุมงาน
  1.หัวหน้าคนงานนางศศิธร บุตรสุวรรณ์
  2.โฟร์แมนนายพรสวรรค์ บุตรสุวรรณ์
  3. วิศวกร-
วัสดุ/เครื่องจักรเข้าหน่วยงาน
  - ไม่มี
ปัญหาอุปสรรค์
  - ทำงานได้ไม่เต็มที่
สภาพอากาศ
  - ฝนตกหนัก

 


รายงานการทำงาน

วันที่ 22/07/65

งวดงานที่ 17
รายละเอียดของงาน
1.งานผิวพื้น
ความคืบหน้าของงาน 77.5%

งวดงานที่ 18
ลายละเอียดของงาน
1.งานติดตั้งฝ้าเพดาน
ความคืบหน้าของงาน 5 %

งวดงานที่ 20
ลายละเอียดของงาน
1.งานพื้นผิวปูกระเบื้องพื้น
ความคืบหน้าของงาน 70 %
งวดงานที่ 21
รายละเอียดของงาน
1.งานสุขาภิบาลภายนอก
ความคืบหน้าของงาน 75%

งานที่ทำวันนี้
1.งานเก็บทำความสะอาดทั่วไป
2.งานก่ออิฐผนังงานเพิ่ม
3.งานปูกระเบื้องพื้นระเบียงสระ
4.งานติดตั้งฝ้าเพดาน
5.งานตัดเข็มถังบำบัด2

แรงงานที่ใช้วันนี้
 1.ช่างปูน 1 คน
 2.ช่างทั่วไป 2 คน
 3.ช่างกระเบื้อง 1 คน
 4.ช่างฝ้า 2 คน
 5.กรรมกร 1 คน

ผู้ควบคุมงาน
  1.หัวหน้าคนงานนางศศิธร บุตรสุวรรณ์
  2.โฟร์แมนนายพรสวรรค์ บุตรสุวรรณ์
  3. วิศวกร-
วัสดุ/เครื่องจักรเข้าหน่วยงาน
  - ไม่มี
ปัญหาอุปสรรค์
  - ไม่มี
สภาพอากาศ
  -ท้องฟ้าโปร่งใส

 


รายงานการทำงาน

วันที่ 23/07/65

งวดงานที่ 17
รายละเอียดของงาน
1.งานผิวพื้น
ความคืบหน้าของงาน 77.5%

งวดงานที่ 18
ลายละเอียดของงาน
1.งานติดตั้งฝ้าเพดาน
ความคืบหน้าของงาน 10 %

งวดงานที่ 20
ลายละเอียดของงาน
1.งานพื้นผิวปูกระเบื้องพื้น
ความคืบหน้าของงาน 75 %
งวดงานที่ 21
รายละเอียดของงาน
1.งานสุขาภิบาลภายนอก
ความคืบหน้าของงาน 80%

งานที่ทำวันนี้
1.งานเก็บทำความสะอาดทั่วไป
2.งานก่ออิฐผนังงานเพิ่ม
3.งานปูกระเบื้องพื้นระเบียงสระ
4.งานติดตั้งฝ้าเพดาน
5.งานคอนกรีตบ่อซึม 2
6.งานร้อยสายไฟฟ้าเพิ่มเติม
แรงงานที่ใช้วันนี้
 1.ช่างปูน 1 คน
 2.ช่างทั่วไป 2 คน
 3.ช่างกระเบื้อง 1 คน
 4.ช่างฝ้า 2 คน
 5.ช่างไฟฟ้า 3 คน
 6 .กรรมกร 1 คน

ผู้ควบคุมงาน
  1.หัวหน้าคนงานนางศศิธร บุตรสุวรรณ์
  2.โฟร์แมนนายพรสวรรค์ บุตรสุวรรณ์
  3. วิศวกร-
วัสดุ/เครื่องจักรเข้าหน่วยงาน
  - ไม่มี
ปัญหาอุปสรรค์
  - ไม่มี
สภาพอากาศ
  -ท้องฟ้าโปร่งใส

 


รายงานการทำงาน

วันที่ 24/07/65

งวดงานที่ 17
รายละเอียดของงาน
1.งานผิวพื้น
ความคืบหน้าของงาน 77.5%

งวดงานที่ 18
ลายละเอียดของงาน
1.งานติดตั้งฝ้าเพดาน
ความคืบหน้าของงาน 15 %

งวดงานที่ 20
ลายละเอียดของงาน
1.งานพื้นผิวปูกระเบื้องพื้น
ความคืบหน้าของงาน 77.5 %
งวดงานที่ 21
รายละเอียดของงาน
1.งานสุขาภิบาลภายนอก
ความคืบหน้าของงาน 81%

งานที่ทำวันนี้
1.งานเก็บทำความสะอาดทั่วไป
2.งานก่ออิฐผนังงานเพิ่ม
3.งานปูกระเบื้องพื้นระเบียงสระ
4.งานติดตั้งฝ้าเพดาน
5.งานบดอัดดิน,ทราย,เทลีนบ่พัก

แรงงานที่ใช้วันนี้
 1.ช่างปูน 1 คน
 2.ช่างทั่วไป 2 คน
 3.ช่างกระเบื้อง 1 คน
 4.ช่างฝ้า 2 คน
 5.กรรมกร 1 คน

ผู้ควบคุมงาน
  1.หัวหน้าคนงานนางศศิธร บุตรสุวรรณ์
  2.โฟร์แมนนายพรสวรรค์ บุตรสุวรรณ์
  3. วิศวกร-
วัสดุ/เครื่องจักรเข้าหน่วยงาน
  - ไม่มี
ปัญหาอุปสรรค์
  - ไม่มี
สภาพอากาศ
  -ฝนตก