เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) NF house
สถานที่ก่อสร้าง ดอนเมือง
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 365
วันที่เริ่มก่อสร้าง 1 พฤศจิกายน 2563
วันที่ครบกำหนด 31 ตุลาคม 2564
วันที่รายงาน 6 ��������������������������� 2565
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง No

รายงานประจำวันที่ 8 พ.ย. 65
 งานที่ทำ
 - ปูพื้นไม้
 - เทคอนกรีตพื้น

วัสดุและอุปกรณ์เข้าหน่วยงาน
 -  

เครื่องจักร
 - แมคโคร PC30  - คัน

ปัญหาและอุปสรรค
 - 

อื่นๆ
 - 

สภาพอากาศ
 - อากาศแจ่มใส

บุคลากร
 -วิศวกร - คนชื่อ -
 - โฟร์แมนสถาปัตย์  1  คน ชื่อสมบูรณ์
 - ช่างปูน 4 คน
 - ช่างกระเบื้อง - คน
 - ช่างสกิม - คน
 - กรรมกร 3 คน
 - คนขับรถแมคโคร - คน
รวมทั้งหมด ​ 8  คน

 

 

รายงานประจำวันที่ 9 พ.ย. 65
 งานที่ทำ
 - ขัดแก้ไขรอยเชื้อราบนพื้นผิวเหล็ก
 - เชื่อมเหล็กงานเทเรสในสวน

วัสดุและอุปกรณ์เข้าหน่วยงาน
 -  

เครื่องจักร
 - แมคโคร PC30  - คัน

ปัญหาและอุปสรรค
 - 

อื่นๆ
 - 

สภาพอากาศ
 - อากาศแจ่มใส

บุคลากร
 -วิศวกร - คนชื่อ -
 - โฟร์แมนสถาปัตย์  1  คน ชื่อสมบูรณ์
 - ช่างปูน 3 คน
 - ช่างกระเบื้อง - คน
 - ช่างสกิม - คน
 - กรรมกร 2 คน
 - คนขับรถแมคโคร - คน
รวมทั้งหมด ​ 6  คน

 

รายงานประจำวันที่ 10 พ.ย. 65
 งานที่ทำ
 - ขัดแก้ไขรอยเชื้อราบนพื้นผิวเหล็ก
 - เชื่อมเหล็กงานเทเรสในสวน
 - ปรับดินบริเวณเทอเรสในสวน
 - ตั้งนั่งร้าน

วัสดุและอุปกรณ์เข้าหน่วยงาน
 -  

เครื่องจักร
 - แมคโคร PC30  - คัน

ปัญหาและอุปสรรค
 - 

อื่นๆ
 - 

สภาพอากาศ
 - อากาศแจ่มใส

บุคลากร
 -วิศวกร - คนชื่อ -
 - โฟร์แมนสถาปัตย์  1  คน ชื่อสมบูรณ์
 - ช่างปูน 3 คน
 - ช่างกระเบื้อง - คน
 - ช่างสกิม - คน
 - กรรมกร  คน
 - คนขับรถแมคโคร - คน
รวมทั้งหมด ​ 8  คน