เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) NF house
สถานที่ก่อสร้าง ดอนเมือง
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 365
วันที่เริ่มก่อสร้าง 1 พฤศจิกายน 2563
วันที่ครบกำหนด 31 ตุลาคม 2564
วันที่รายงาน 15 ������������������ 2565
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง No

รายงานประจำวันที่ 18 ต.ค. 65
 งานที่ทำ
 - เก็บงานฉาบคานรั้ว
 - ยาแนวหินอาคารที่จอดรถ

วัสดุและอุปกรณ์เข้าหน่วยงาน
 -  

เครื่องจักร
 - แมคโคร PC30  - คัน

ปัญหาและอุปสรรค
 - 

อื่นๆ
 - 

สภาพอากาศ
 - อากาศแจ่มใส

บุคลากร
 -วิศวกร - คนชื่อ -
 - โฟร์แมนสถาปัตย์  1  คน ชื่อสมบูรณ์
 - ช่างปูน 1 คน
 - ช่างกระเบื้อง 1 คน
 - ช่างฝ้า - คน
 - กรรมกร 2 คน
 - คนขับรถแมคโคร - คน
รวมทั้งหมด ​ 5  คน

 

รายงานประจำวันที่ 19 ต.ค. 65
 งานที่ทำ
 - ยาแนวหินอาคารที่จอดรถ

วัสดุและอุปกรณ์เข้าหน่วยงาน
 -  

เครื่องจักร
 - แมคโคร PC30  - คัน

ปัญหาและอุปสรรค
 - 

อื่นๆ
 - 

สภาพอากาศ
 - อากาศแจ่มใส

บุคลากร
 -วิศวกร - คนชื่อ -
 - โฟร์แมนสถาปัตย์  1  คน ชื่อสมบูรณ์
 - ช่างปูน - คน
 - ช่างกระเบื้อง 1 คน
 - ช่างฝ้า - คน
 - กรรมกร 1 คน
 - คนขับรถแมคโคร - คน
รวมทั้งหมด ​ 3  คน

 

รายงานประจำวันที่ 20 ต.ค. 65
 งานที่ทำ
 - ยาแนวหินอาคารที่จอดรถ

วัสดุและอุปกรณ์เข้าหน่วยงาน
 -  

เครื่องจักร
 - แมคโคร PC30  - คัน

ปัญหาและอุปสรรค
 - 

อื่นๆ
 - 

สภาพอากาศ
 - อากาศแจ่มใส

บุคลากร
 -วิศวกร - คนชื่อ -
 - โฟร์แมนสถาปัตย์  1  คน ชื่อสมบูรณ์
 - ช่างปูน - คน
 - ช่างกระเบื้อง 1 คน
 - ช่างฝ้า - คน
 - กรรมกร 2 คน
 - คนขับรถแมคโคร - คน
รวมทั้งหมด ​ 4  คน

 

รายงานประจำวันที่ 21 ต.ค. 65
 งานที่ทำ
 - ลงน้ำยาเคลือบหินอาคารที่จอดรถ

วัสดุและอุปกรณ์เข้าหน่วยงาน
 -  

เครื่องจักร
 - แมคโคร PC30  - คัน

ปัญหาและอุปสรรค
 - 

อื่นๆ
 - 

สภาพอากาศ
 - อากาศแจ่มใส

บุคลากร
 -วิศวกร - คนชื่อ -
 - โฟร์แมนสถาปัตย์  1  คน ชื่อสมบูรณ์
 - ช่างปูน - คน
 - ช่างกระเบื้อง 1 คน
 - ช่างฝ้า - คน
 - กรรมกร 2 คน
 - คนขับรถแมคโคร - คน
รวมทั้งหมด ​ 4  คน

 

รายงานประจำวันที่ 22 ต.ค. 65
 งานที่ทำ
 - ปิดโพรเทคพื้นอาคารที่จอดรถ
 - ติดตั้งประตูห้องแม่บ้าน

วัสดุและอุปกรณ์เข้าหน่วยงาน
 -  

เครื่องจักร
 - แมคโคร PC30  - คัน

ปัญหาและอุปสรรค
 - 

อื่นๆ
 - 

สภาพอากาศ
 - อากาศแจ่มใส

บุคลากร
 -วิศวกร - คนชื่อ -
 - โฟร์แมนสถาปัตย์  1  คน ชื่อสมบูรณ์
 - ช่างปูน - คน
 - ช่างกระเบื้อง 1 คน
 - ช่างฝ้า - คน
 - กรรมกร 1 คน
 - คนขับรถแมคโคร - คน
รวมทั้งหมด ​ 3  คน