เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) คุณเอ๋-คุณนัท ตลิ่งชัน
สถานที่ก่อสร้าง ตลิ่งชัน
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 477
วันที่เริ่มก่อสร้าง 15 พฤษภาคม 2563
วันที่ครบกำหนด 3 กันยายน 2564
วันที่รายงาน 31 ��������������������� 2564
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง กลุ่มจาระบี

ความคืบหน้าของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 21-31 ธันวาคม 2564