เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) สุขสวัสดิ์19
สถานที่ก่อสร้าง สุขสวัสดิ์19
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 365
วันที่เริ่มก่อสร้าง 15 เมษายน 2563
วันที่ครบกำหนด 14 เมษายน 2564
วันที่รายงาน 15 ��������������������������� 2564
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง Cement Group

ความคืบหย้าของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 11-15 พฤศจิกายน 2564