เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) Ari place
สถานที่ก่อสร้าง สาทร
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 540
วันที่เริ่มก่อสร้าง 8 ตุลาคม 2562
วันที่ครบกำหนด 30 มีนาคม 2564
วันที่รายงาน 26 ������������������ 2564
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง กลุ่มจาระบี

ความคืบหน้าของหน่วยงาน ระหว่างวันที่ 15-26 มกราคม 2564