เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...วิศวกร
บ้านคุณ (Login Name) Showroom
สถานที่ก่อสร้าง พระประแดง
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 345 วัน
วันที่เริ่มก่อสร้าง 15 มีนาคม 2560
วันที่ครบกำหนด 22 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่รายงาน 3 ��������������������� 2561
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง Cement Group

การให้คะแนนวันนี้
ฝีมือก่อสร้างในภาพรวม
ทักษะการทำงานของเฮดแมน
ทักษะการทำงานของช่าง
การทำงานตามขั้นตอน ซีเล็คคอน
การใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
คุณภาพวัสดุก่อสร้างที่นำมาใช้
จำนวนแรงงานที่เหมาะสม
ความคืบหน้าของงานเมื่อเทียบกับแผนงานที่ทำไว้
ความรับผิดชอบของผู้รับเหมา
การให้ความร่วมมือของผู้รับเหมา
ความสะอาดในหน่วยงาน
คะแนนเฉลี่ยของวันนี้ 7.86 คะแนน
คะแนนเฉลี่ยของเดือนนี้ 0.00 คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)

= +2 คะแนน     = +1 คะแนน     = -2 คะแนน     = -1 คะแนน    

~~วันที่เข้าตรวจสอบงาน 3-5-61
งวดงานที่ 20-21
รายละเอียดงวดงาน ;
1. งานภาพรวมตัวอาคาร ความคืบหน้าที่ 95%
2. งานภาพรวมบริเวณ ความคืบหน้าที่ 95%

งานที่ทำในวันนี้ ;

1. ผมเข้าตรวจสอบความคืบหน้างาน ตามรอบงาน

2. ไล่ตรวจสอบจุดเก็บงานเพื่ออัพรูปและชี้แจงงานลง line กลุ่มเพื่อแจ้งให้ผู้รับเหมาทราบ


แรงงานที่ทำในวันนี้ ;

1. ช่างเก็บงานและกรรมกร 5-6 คน

วัสดุที่เข้าหน่วยงาน ; -

ปัญหาและอุปสรรค ; -

เรื่องที่ขอให้ช่วย ; แจ้งผู้รับเหมา ให้นัดหมายตรวจสอบงานตามจุดงาน

สภาพอากาศ ; แดดแรง