เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) Tinapsuy
สถานที่ก่อสร้าง ทับกวาง
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 299
วันที่เริ่มก่อสร้าง 15 สิงหาคม 2560
วันที่ครบกำหนด 29 มิถุนายน 2561
วันที่รายงาน 31 ��������������������� 2561
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง No

- ความคืบหน้าของหน่วยงาน  ระหว่างวันที่  29-31  พฤษภาคม  2561