เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) k_pae
สถานที่ก่อสร้าง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 240 วัน
วันที่เริ่มก่อสร้าง วันที่ 1 มีนาคม 2559
วันที่ครบกำหนด วันที่ 26 ตุลาคม 2559
วันที่รายงาน 28 ������������������ 2559
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง ไม่มี

ความคืบหน้าของหน่วยงาน ระหว่าง วันที่ 27-28 ตุลาคม 2559