เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) wut2860
สถานที่ก่อสร้าง ศรีนครินทร์
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 420 วัน
วันที่เริ่มก่อสร้าง 12 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ครบกำหนด 6 เมษายน 2560
วันที่รายงาน 30 ��������������������� 2560
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง Touch Group

ความคืบหน้าของหน่วยงาน วันที่ 24 - 30 สิงหาคม 2560