เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) praphop
สถานที่ก่อสร้าง ศรีนครินทร์
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 280 วัน
วันที่เริ่มก่อสร้าง 1 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่ครบกำหนด 6 พฤศจิกายน 2559
วันที่รายงาน 28 ��������������������������� 2559
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง ไม่มี

ความคืบหน้าของหน่วยงาน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559