เพื่อการว่าจ้างผู้รับเหมา สร้างบ้าน - ตกแต่งภายใน แบบ win winรายงานผลการก่อสร้าง
ของลูกค้าที่ใช้บริการว่าจ้างผู้รับเหมากับ ซีเล็คคอน

โดย...Team Monitor
บ้านคุณ (Login Name) montripng
สถานที่ก่อสร้าง ลาดพร้าว69
รหัสของผู้รับเหมา
เจ้าของบ้านที่สนใจผลงานของผู้รับเหมารายนี้
ระยะเวลาในการก่อสร้าง 240 วัน
วันที่เริ่มก่อสร้าง 1 มิถุนายน 2558
วันที่ครบกำหนด 5 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่รายงาน 15 ������������������ 2559
ที่ปรึกษาควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้าง ไม่มี

ภาพถ่ายอัพเดตความคืบหน้าของงานเมื่อวันที่ 12-15 มีนาคม 2559